ارزیابی انطباق
   فهامه
   اجباری
   09:00
   تهران -خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی -خیابان بیست و سوم -خیابان موج -پلاک 10
   20
   8
  
   ۱۴۰۱/۶/۳
   عملکرد انطباق -ممیزی- استراتژی - مزایا و معایب ارزیابی انطباق - شرح آزمون رادیو گرافی - الزامات و محدودیت های بازرسی -انواه گواهی ارزیابی انطباق از نظر ارزیاب
   علی جهانگیری _ کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، تحول
   8,000,000
تاریخ ساعت شروع ساعت پایان