عنوان دوره تاریخ شروع استاد دوره نوع دوره حد نصاب جزئیات
ارزیابی انطباق۱۴۰۱/۶/۳علی جهانگیری _ کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، تحولاجباری20جزئیات