ردیف نام استاد زمینه فعالیت عنوان دوره
1جواد آذرپراکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاآموزش کالیبراسیون دما ASH
2جواد آذرپراکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاکالیبراسیون فلو
3جواد آذرپراکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاکالیبراسیون گشتاور
4جواد آذرپراکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاکالیبراسیون نیرو
5جواد آذرپراکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاکالیبراسیون و تشریح الزامات استاندارد ISO 10012
6جواد آذرپراسیستم مدیریتمدیریت تغییر و نحوه استقرار آن در سازمان
7جواد آذرپراسیستم مدیریتارزیابی انطباق
8جواد آذرپراسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی ISO/IEC 17025
9جواد آذرپراسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 17020
10جواد آذرپراسیستم مدیریتممیزی داخلی ISO/IEC 17025
11کیوان آصف پور وکیلیانفناوری اطلاعاتبرنامه نویسی ++C ( پیشرفته )
12کیوان آصف پور وکیلیانفناوری اطلاعاتبرنامه نویسی ++C ( مقدماتی )
13کیوان آصف پور وکیلیانفناوری اطلاعاتبرنامه نویسی MATLAB ( پیشرفته )
14کیوان آصف پور وکیلیانفناوری اطلاعاتبرنامه نویسی MATLAB ( مقدماتی )
15کیوان آصف پور وکیلیانفناوری اطلاعاتپردازش دیجیتالی تصاویر ( پیشرفته )
16کیوان آصف پور وکیلیانفناوری اطلاعاتپردازش دیجیتالی تصاویر ( مقدماتی )
17کیوان آصف پور وکیلیانفناوری اطلاعاتدوره های ICDL برای مهندسین
18کیوان آصف پور وکیلیانفناوری اطلاعاتدوره های مدلسازی و بهینه سازی
19محمدرضا آصف شایانصنایع غذاییبیماری های قارچ های خوراکی
20محمدرضا آصف شایانصنایع غذاییتولید و کنترل کیفی انواع قارچ های خوراکی و دارویی
21محمدرضا آصف شایانصنایع غذاییقارچ های سمی و مسمومیت های قارچی
22بابک آقایی نژادسیستم مدیریتآشنایی با مبانی واژگان مدیریت کیفیت
23بابک آقایی نژادسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 10002
24بابک آقایی نژادسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 10004
25بابک آقایی نژادسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 9001
26بابک آقایی نژادسیستم مدیریتکنترل خروجی های نامنطبق و مدیریت کاهش ضایعات
27بهجت ابراهیم زادهسیستم مدیریتتشریح الزامات ، مستند سازی و ممیزی داخلی استاندارد 14001
28بهجت ابراهیم زادهسیستم مدیریتتشریح الزامات ، مستند سازی و ممیزی داخلی استاندارد 45001
29بهجت ابراهیم زادهسیستم مدیریتتشریح الزامات ، مستند سازی و ممیزی داخلی استاندارد 50001
30بهجت ابراهیم زادهسیستم مدیریتتشریح الزامات ، مستند سازی و ممیزی داخلی استاندارد17020
31بهجت ابراهیم زادهسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی ISO/IEC 17025
32بهجت ابراهیم زادهسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 17065
33بهجت ابراهیم زادهسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 31000
34بهجت ابراهیم زادهسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 9001
35بهجت ابراهیم زادهسیستم مدیریتمدیریت شکایات در سازمان ها بر مبنای استاندارد ایزو 10002
36بهجت ابراهیم زادهسیستم مدیریتصحه گذاری روش های آزمون
37بهجت ابراهیم زادهسیستم مدیریتعدم قطعیت اندازه گیری نتایج آزمون
38احمد ابراهیمیسیستم مدیریتTQM مدیریت کیفیت جامع
39احمد ابراهیمیسیستم مدیریتتولید و تفکر ناب
40احمد ابراهیمیسیستم مدیریتکنترل کیفیت آماری SPC
41شهریار ابوالحسینیمهندسی پزشکیاندازه گیری پارامترهای لیزر
42شهریار ابوالحسینیمهندسی پزشکیایمنی پرتوهای نوری غیر لیزری
43شهریار ابوالحسینیمهندسی پزشکیایمنی محصولات لیزری
44شهریار ابوالحسینیمهندسی پزشکیرفع اشکال الزامات دستگاههای الکتریکی آزمایشگاهی بر اساس استاندارد 1-4232
45شهریار ابوالحسینیمهندسی پزشکیعینک ایمنی پرتوهای نوری غیرلیزری
46شهریار ابوالحسینیمهندسی پزشکیعینک ایمنی لیزر
47شهاب احمدزادهمحیط زیستمبانی تشریح الزامات و مستندسازی HSE ( 16 ساعت )
48مرتضی احمدوند شاهوردیتجهیزات و فرآورده های نفتیدوره تئوری و عملی آشنایی با آزمون های قیر
49مرتضی احمدوند شاهوردیتجهیزات و فرآورده های نفتیروانکارهای موتوری
50مرتضی احمدوند شاهوردیتجهیزات و فرآورده های نفتیضدیخ و روغن ترمز
51مرتضی احمدوند شاهوردیتجهیزات و فرآورده های نفتیدوره تئوری و عملی آشنایی با آزمون های گریس
52مرتضی احمدوند شاهوردیتجهیزات و فرآورده های نفتیدوره تئوری و عملی آشنایی با آزمون های هیدروکربن های سبک و سنگین
53مرتضی احمدوند شاهوردیتجهیزات و فرآورده های نفتیدوره تئوری و عملی آشنایی با آزمون های ضدیخ
54حامد احمدیصنایع غذاییاصول طراحی کارخانجات مواد غذایی
55حامد احمدیصنایع غذاییتولید فرآورده های کشاورزی ارگانیک و شاخص های کیفی حسی و تغذیه ای
56حامد احمدیصنایع غذاییتکنولوژی بسته بندی محصولات غذایی
57حامد احمدیصنایع غذاییشناخت سیستم های ایمنی و مدیریتی در واحدهای تولیدی و عرضه مواد غذایی و کشاورزی
58حامد احمدیصنایع غذاییصنایع کنسرو ، میوه و سبزی
59حامد احمدیصنایع غذاییعملیات کشاورزی خوب
60حامد احمدیصنایع غذاییمحیط زیست و بهداشت کارخانه
61حامد احمدیصنایع غذاییمیکروبیولوژی مواد غذایی و محصولات بهداشتی
62حامد احمدیصنایع غذاییکنترل کیفیت مواد غذایی
63یوسف احمدیمکانیکبازرسی آسانسورهای کششی بر اساس استاندارد ملی 1-6303
64یوسف احمدیمکانیکبازرسی آسانسورهای هیدرولیکی بر اساس استاندارد ملی 2-6303
65یوسف احمدیمکانیکبازرسی بالابرهای سبدی
66یوسف احمدیمکانیکبازرسی پلکان برقی و پیاده روهای متحرک بر اساس استاندارد ملی 1-13836
67یوسف احمدیمکانیکبازرسی جرثقیل های برجی
68یوسف احمدیمکانیکبازرسی جرثقیل های سقفی و دروازه ای
69یوسف احمدیمکانیکبازرسی جرثقیل های سیار ( موبایل )
70یوسف احمدیمکانیکبازرسی لیفتراک
71علی احمدیخودرو و نیرو محرکهآشنایی با استاندارد های ملی ایران به شماره 9747 - بازرسی ادواری خودرو CNG
72علی احمدیخودرو و نیرو محرکهآشنایی با بازرسی و آزمون مخازن براساس استاندارد ملی ایران به شماره 6792
73علی احمدیخودرو و نیرو محرکهسیلندرهای گاز-بازرسی نصب و بازسنجی کیفیت سیلندرهای فشار زیاد نصب شده بر روی خودروها به‌منظور ذخیره‌سازی گاز طبیعی به‌عنوان سوخت به شماره استاندارد 9426
74علی احمدیسیستم مدیریتSQA مهندسی کیفیت
75حامد احمدیصنایع غذاییروش های نمونه برداری در صنایع غذایی
76حامد احمدیصنایع غذاییآشنایی با تکنیک PCR و شناسایی منشاء غذایی
77حامد احمدیصنایع غذاییمحصولات غذایی تغییر ژنتیکی یافته
78حامد احمدیصنایع غذاییبازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی مواد غذایی و آشامیدنی
79حامد احمدیصنایع غذاییتکنولوژی کمپوت و کنسروها
80حامد احمدیصنایع غذاییآشنایی با آخرین اصول GMP
81حامد احمدیصنایع غذاییکارگاه مبانی و تشریح الزامات و ممیزی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی HACCP
82حامد احمدیصنایع غذاییآشنایی با آخرین ویرایش مبانی و اصول HACCP
83حامد احمدیصنایع غذاییاصول و روش های ارزیابی حسی محصولات غذایی و آشامیدنی
84حامد احمدیصنایع غذاییآشنایی با تقلبات در صنایع غذایی
85محمد احمدیصنایع غذاییGHP در صنایع مواد غذایی (Good Hygiene Practices)
86محمد احمدیصنایع غذاییGMP برنامه های پیش نیازی ایمنی مواد غذایی ( PRPs ) در تولید مواد غذایی به شماره استاندارد ISO22002-1
87محمد احمدیصنایع غذاییGMPبرنامه های پیش نیازی ایمنی مواد غذایی (PRPs)در تولید خوراک دام و طیور و غذای حیوانات به شماره استاندارد ISO22002-6
88محمد احمدیصنایع غذاییGSP در صنایع مواد غذایی (Good Storage Practices)
89محمد احمدیصنایع غذاییتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد HACCP
90محمد احمدیصنایع غذاییآشنایی با مبانی و الزامات سیستم ایمنی و بهداشت مواد غذایی بر مبنای استاندارد ISO22000
91اشکان اربابیصنایع غذاییآزمون های فيزيكی و شيميايی آزمايشگاه های صنايع غذايی / پيشرفته
92اشکان اربابیصنایع غذاییآزمون های فيزيكی و شيميايی آزمايشگاه های صنايع غذايی / مقدماتی
93اشکان اربابیصنایع غذاییبررسی آلودگی میکروارگانیسم های شایع در صنایع غذایی و راه های کنترل آن
94اشکان اربابیصنایع غذاییبررسی تاثیرات ضدعفونی کننده ها بر میکروارگانیسم های متداول در صنایع غذایی
95اشکان اربابیصنایع غذاییشوينده های تخصصی صنعت غذا
96اشکان اربابیصنایع غذاییضدعفونی كننده های تخصصی صنعت غذا
97اشکان اربابیصنایع غذاییفرمولاسيون پيشرفته / مراحل عملی در صنعت نوشيدنی و آب و آبميوه
98اشکان اربابیصنایع غذاییكنسرو سازی تجاری و صنعتی
99اشکان اربابیصنایع غذاییمقدماتی بر كنسرو سازی
100الهه اربیدارصنایع غذاییمسمومیت غذایی-انواع و علل پیشگیری
101الهه اربیدارصنایع غذاییفراخوان محصولات غذایی
102الهه اربیدارصنایع غذاییروش های عیب یابی در صنایع غذایی و کنترل آلاینده های غذایی
103الهه اربیدارصنایع غذاییکنترل آلاینده ها در صنایع غذایی
104الهه اربیدارصنایع غذاییآشنایی با مبانی و الزامات سیستم ایمنی و بهداشت مواد غذایی بر مبنای استاندارد ISO22000
105الهه اربیدارصنایع غذاییتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد22000
106امیر آقا ارزندیبرق و الکترونیکطراحي منابع تغذيه و عيب يابي آنها (تئوري – عملي)
107امیر آقا ارزندیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاتضمين کيفيت نتايج اندازه گيري
108امیر آقا ارزندیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاعيب يابي، تعمير و بهينه سازي و ارتقاء تجهيزات تست و اندازه گيري کميت هاي الکتريکي تئوري- عملي)
109امیر آقا ارزندیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاکاليبراسيون تجهيزات مرجع اوليه آزمايشگاههاي مرجع الکتريک
110امیر آقا ارزندیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاکاليبراسيون تجهيرات تست و اندازه گيري الکترواويونيکي (مخابرات هوايي)
111امیر آقا ارزندیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاکاليبراسيون تجهيزات اندازه گيري الکتريکي در فرکانس هاي پايين LF(تئوری-عملی)
112امیر آقا ارزندیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاکاليبراسيون تجهيزات اندازه گيري الکتريکي در فرکانسهاي راديويي RF(تئوری - عملی)
113امیر آقا ارزندیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاکاليبراسيون تجهيزات حرارت سنجي (تئوري – عملي)
114امیر آقا ارزندیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاکاليبراسيون عمومي
115امیر آقا ارزندیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاکالیبراسیون عمومی و تایید سیستم اندازه شناسی
116حمیدرضا ارسنجانیمکانیکبازرسی جرثقیل ها و بالابرها سطح II و I
117حمیدرضا ارسنجانیمکانیکطراحی ، انتخاب و بازرسی تجهیزات دوار
118محمدجواد ارشادیسیستم مدیریتتحلیل ریشه ای خطاها
119محمدجواد ارشادیسیستم مدیریتکنترل کیفیت عمومی
120محمدجواد ارشادیسیستم مدیریتEFQM آشنایی با مدل تعالی سازمانی
121محمدجواد ارشادیسیستم مدیریتکنترل کیفیت آماری SPC
122محمد اسدپورخودرو و نیرو محرکهآشنایی با استانداردهای الزامی خودرو
123محمد اسدپورخودرو و نیرو محرکهاستانداردهای ملی و بازرسی موتور سیکلت های تولیدی و وارداتی
124علیرضا اسدیسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 17020
125علیرضا اسدیسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 9001
126علیرضا اسکندریسیستم مدیریتکنترل کیفیت آماری SPC
127علیرضا اسکندریسیستم مدیریتآشنایی با سیستم های مدیریت کیفیت
128علیرضا اسکندریسیستم مدیریتمدیریت کنترل و کاهش ضایعات، صدمات و تلفات بر اساس استاندارد 11385
129علیرضا اسکندریکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاکالیبراسیون عمومی و تایید سیستم اندازه شناسی
130علیرضا اسکندریسیستم مدیریتمدیریت تضمین کیفیت
131علیرضا اسکندریسیستم مدیریتتولید و تفکر ناب
132علیرضا اسکندریسیستم مدیریتسرممیزی استاندارد ISO IEC 17025
133علیرضا اسکندریسیستم مدیریتمدیریت کیفیت محصول
134علیرضا اسکندریسیستم مدیریتCOQ هزینه های کیفیت
135علیرضا اسکندریسیستم مدیریتDOE طراحی و تحلیل آزمایش ها
136علیرضا اسکندریسیستم مدیریتTQM مدیریت کیفیت جامع
137علیرضا اسکندریسیستم مدیریتارزیابی انطباق
138علیرضا اسکندریسیستم مدیریتارزیابی ریسک در آزمایشگاه بر اساس استاندارد ISO/ IEC17025
139علیرضا اسکندریسیستم مدیریتاصول مدیریت و سرپرستی
140علیرضا اسکندریسیستم مدیریتاصول و روش های نمونه برداری
141علیرضا اسکندریسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی ISO/IEC 17025
142علیرضا اسکندریسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد 16949 IATF
143علیرضا اسکندریسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 9001
144علیرضا اسکندریسیستم مدیریتتوسعه مهارت های مدیریتی
145علیرضا اسکندریسیستم مدیریتروش های نمونه برداری و اندازه گیری سیستم مدیریت کیفیت
146علیرضا اسکندریسیستم مدیریتصحه گذاری روش های آزمون
147علیرضا اسکندریسیستم مدیریتعملیات خوب آزمایشگاهی (GLP)
148علیرضا اسکندریسیستم مدیریتکاهش هزینه ها از طریق بهبود کیفیت
149علیرضا اسکندریسیستم مدیریتکایزن (بهبود مستمر ژاپنی)
150علیرضا اسکندریسیستم مدیریتکنترل کیفیت عمومی
151علیرضا اسکندریسیستم مدیریتمدیریت ریسک
152علیرضا اسکندریسیستم مدیریتممیزی داخلی ISO/IEC 17025
153علیرضا اسکندریسیستم مدیریتنظام آراستگی 5S
154علیرضا اسکندریسیستم مدیریتهزینه یابی کیفیت ابزاری جهت بهبود مستمر
155علیرضا اسکندریسیستم مدیریتهفت ابزار کنترل کیفیت آماری و کاربرد آن در صنعت
156علیرضا اسکندریکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاارزیابی عدم قعطیت اندازه گیری
157علیرضا اسکندریکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاتعیین فواصل زمانی کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری و کنترل میانی تجهیزات آزمایشگاهی
158علیرضا اسکندریکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاکالیبراسیون ابزار های اندازه گیری کمیت ابعادی
159علیرضا اسکندریکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاکالیبراسیون و تشریح الزامات استاندارد ISO 10012
160علیرضا اسکندریکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاوارسی های میان دوره ای تجهیزات اندازه گیری
161فاطمه اسلام پناهفرآورده های شیمیاییآشنایی با پارامترهای موثر بر کیفیت رنگ و ارتباط آنها با اجزای سازنده
162فاطمه اسلام پناهفرآورده های شیمیاییرنگ ها و جلاها-پوشرنگ روغنی براق آلکیدی حلال پایه-ویژگی ها و روش های آزمون به شماره استاندارد 1700
163فاطمه اسلام پناهفرآورده های شیمیاییعیوب رنگ (ساختمانی، صنعتی، خودرویی)
164فاطمه اسلام پناهفرآورده های شیمیاییبازرسی رنگ و پوشش CH012
165فاطمه اسلام پناهفرآورده های شیمیاییآشنایی با دستگاه های ساخت رنگ
166عاطفه اسلامیصنایع غذاییآشنایی با تقلبات در صنایع غذایی
167عاطفه اسلامیصنایع غذاییآشنایی با محصولات تراریخته
168عاطفه اسلامیصنایع غذاییارزیابی ریسک در صنایع غذایی
169عاطفه اسلامیصنایع غذاییاصول ایمنی مواد غذایی
170عاطفه اسلامیصنایع غذاییاصول و روش های ارزیابی حسی مواد غذایی
171عاطفه اسلامیصنایع غذاییاصول و مبانی GMP در صنایع غذایی
172عاطفه اسلامیصنایع غذاییالزامات ممیزی واحدهای تولیدی غذایی بر اساس چک لیست PRPS
173عاطفه اسلامیصنایع غذاییتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد HACCP
174عاطفه اسلامیصنایع غذاییتکنولوژی های نوین در محصولات پروبیوتیک
175عاطفه اسلامیصنایع غذاییراه کارهای کاهش اسیدهای چرب ترانس در روغن های مایع و جامد
176عاطفه اسلامیصنایع غذاییروش های کاهش درصد قندهای ساده در فرمولاسیون مواد غذایی و صنعتی
177عاطفه اسلامیصنایع غذاییقوانین و مقررات غذایی و آشامیدنی
178عاطفه اسلامیصنایع غذاییممیزی داخلی استاندارد HACCP
179عاطفه اسلامیسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 22000
180سید علی اشرف طالشسیستم مدیریتاصول و روش های نمونه برداری و بازرسی کالا
181سید علی اشرف طالشسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 17020
182احسان اشکوبتدوین استانداردساختار و شیوه نگارش استانداردهای ملی مطابق با استاندارد ملی شماره 5
183احسان اشکوبسیستم مدیریتارزیابی ریسک در آزمایشگاه بر اساس استاندارد ISO/ IEC17025
184احسان اشکوبسیستم مدیریتقواعد تصمیم گیری و ارزیابی ریسک ها براساس استاندارد ISO/ IEC17025
185احسان اشکوبکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاآموزش کالیبراسیون و اندازه گیری تجهیزات ابعاد مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی مربوطه
186احسان اشکوبکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاآموزش کالیبراسیون و اندازه گیری تجهیزات دما مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی مربوطه
187احسان اشکوبکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاآموزش کالیبراسیون و اندازه گیری تجهیزات رطوبت مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی مربوطه
188احسان اشکوبکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاآموزش کالیبراسیون و اندازه گیری تجهیزات فشار و خلاء مطابق استانداردهای ملی و بین المللی مربوطه
189احسان اشکوبکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاتعیین فواصل زمانی کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری و کنترل میانی تجهیزات آزمایشگاهی
190احسان اشکوبکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هادوره مفاهیم اندازه شناسی و کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق
191احسان اشکوبکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاکنترل کیفیت نتایج آزمون و کالیبراسیون با استفاده از نرم افزار MINITAB
192احسان اشکوبمصالح و فرآورده های ساختمانیتکنولوژی بتن پیشرفته
193احسان اشکوبمصالح و فرآورده های ساختمانیتکنولوژی بتن مقدماتی
194احسان اشکوبمصالح و فرآورده های ساختمانیسیمان طبق استاندارد ملی 385
195احسان اشکوبمصالح و فرآورده های ساختمانیفوم های پلی استایرن ( پنل و سقفی )
196اشکان اشکوبمصالح و فرآورده های ساختمانیآزمایش های مخرب و غیر مخرب
197اشکان اشکوبمصالح و فرآورده های ساختمانیآسفالت گرم
198اشکان اشکوبمصالح و فرآورده های ساختمانیآشنایی با الزامات نمونه برداری از بتن تازه براساس استاندارد ملی 1-3201
199اشکان اشکوبمصالح و فرآورده های ساختمانیاصول و مبانی طرح اختلاط بتن
200اشکان اشکوبمصالح و فرآورده های ساختمانیبتن خود تراکم و RCC
201اشکان اشکوبمصالح و فرآورده های ساختمانیبتن سبک
202اشکان اشکوبمصالح و فرآورده های ساختمانیتشریح الزامات استاندارد ملی 6044 بتن آماده
203اشکان اشکوبمصالح و فرآورده های ساختمانیشن و ماسه
204اشکان اشکوبمصالح و فرآورده های ساختمانیروش ملی طرح مخلوط بتن
205اشکان اشکوبمصالح و فرآورده های ساختمانیتولید و اجرای بتن درهوای گرم
206اشکان اشکوبمصالح و فرآورده های ساختمانیتکنولوژی بتن
207اشکان اشکوبمصالح و فرآورده های ساختمانیتهیه و آزمون نمونه های مغذه گیری شده و تیره های اره شده بتنی - ویژگی ها
208اشکان اشکوبمصالح و فرآورده های ساختمانیقطعات بتن اتوکلاو شده
209اشکان اشکوبمصالح و فرآورده های ساختمانیقطعات بتنی هوادار اتوکلاو شده
210اشکان اشکوبمصالح و فرآورده های ساختمانیکاشت و تست کشش میلگرد
211اشکان اشکوبمصالح و فرآورده های ساختمانیکنترل کیفیت بتن
212اشکان اشکوبمصالح و فرآورده های ساختمانیویژگی های سیمان سرباره ای
213اشکان اشکوبمصالح و فرآورده های ساختمانیویژگی های ملات
214اشکان اشکوبمصالح و فرآورده های ساختمانیآزمایشات بتن آماده
215اشکان اشکوبمصالح و فرآورده های ساختمانیتیرچه بلوک
216اشکان اشکوبمصالح و فرآورده های ساختمانیتیرچه خرپایی و سقف های تیرچه بلوک براساس استاندارد ملی 1-2909
217اشکان اشکوبمصالح و فرآورده های ساختمانیسیمان طبق استاندارد ملی 385
218اشکان اشکوبمصالح و فرآورده های ساختمانیتکنولوژی بتن پیشرفته
219اشکان اشکوبمصالح و فرآورده های ساختمانیبتن خود تراکم SCC تئوری و کارگاهی
220اشکان اشکوبمصالح و فرآورده های ساختمانیاندازه گیری هوای بتن
221آرش اشکوبمصالح و فرآورده های ساختمانیسنگدانه بتن
222اشکان اشکوبتدوین استانداردساختار و شیوه نگارش استانداردهای ملی مطابق با استاندارد ملی شماره 5
223اشکان اشکوبمصالح و فرآورده های ساختمانیآجرهای رسی سبک غیر باربر با سوراخ های افقی
224اشکان اشکوبمصالح و فرآورده های ساختمانیبتن پر مقاومت
225اشکان اشکوبمصالح و فرآورده های ساختمانیبتن سبک - قطعات بتنی هوادار اتوکلاو شده 8593
226اشکان اشکوبمصالح و فرآورده های ساختمانیبلوک های سقفی مورد مصرف در سقف های تیرچه بلوک
227اشکان اشکوبمصالح و فرآورده های ساختمانیجدول بتنی
228اشکان اشکوبمصالح و فرآورده های ساختمانیتکنولوژی و طرح اختلاط بتن
229اشکان اشکوبمصالح و فرآورده های ساختمانیسنگدانه بتن
230اشکان اشکوبمصالح و فرآورده های ساختمانیموزاییک سیمانی برای کاربرد بیرونی
231اشکان اشکوبمصالح و فرآورده های ساختمانیموزاییک سیمانی برای کاربرد داخلی
232اشکان اشکوبمصالح و فرآورده های ساختمانیویژگی های بتن آماده
233اشکان اشکوبمصالح و فرآورده های ساختمانیویژگی های سیمان پرتلند پوزولانی
234علی محمد افراسیابیسیستم مدیریتDOE طراحی و تحلیل آزمایش ها
235علی محمد افراسیابیسیستم مدیریتEFQM آشنایی با مدل تعالی سازمانی
236علی محمد افراسیابیسیستم مدیریتارزیابی انطباق
237علی محمد افراسیابیسیستم مدیریتارزیابی ریسک در آزمایشگاه بر اساس استاندارد ISO/ IEC17025
238علی محمد افراسیابیسیستم مدیریتاصول نظارت و کنترل
239علی محمد افراسیابیسیستم مدیریتاصول و فنون ممیزی و ارزیابی
240علی محمد افراسیابیسیستم مدیریتتجزیه و تحلیل آماری
241علی محمد افراسیابیسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی ISO/IEC 17025
242علی محمد افراسیابیسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 13485
243علی محمد افراسیابیسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 14001
244علی محمد افراسیابیسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 17020
245علی محمد افراسیابیسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 9001
246علی محمد افراسیابیسیستم مدیریتتصدیق و صحه گذاری و راه اندازی و شروع مجدد فرآیند های تولید
247علی محمد افراسیابیسیستم مدیریتحلقه های کیفیت
248علی محمد افراسیابیسیستم مدیریتروش های تصدیق و صحه گذاری در نظام کنترل کیفیت
249علی محمد افراسیابیسیستم مدیریتصحه گذاری روش های آزمون
250علی محمد افراسیابیسیستم مدیریتعدم قطعیت اندازه گیری نتایج آزمون
251علی محمد افراسیابیسیستم مدیریتقاعده تصمیم گیری و ارزیابی انطباق
252علی محمد افراسیابیسیستم مدیریتقواعد تصمیم گیری و ارزیابی ریسک ها براساس استاندارد ISO/ IEC17025
253علی محمد افراسیابیسیستم مدیریتقواعد تصمیم گیری و بیانیه انطباق بر اساس ISO/IEC 17025
254علی محمد افراسیابیسیستم مدیریتکسب اطمینان از اعتبار نتایج
255علی محمد افراسیابیسیستم مدیریتکنترل کیفیت انفجاری
256علی محمد افراسیابیسیستم مدیریتکنترل کیفیت داخلی و خارجی در آزمایشگاهها
257علی محمد افراسیابیسیستم مدیریتکنترل کیفیت عمومی
258علی محمد افراسیابیسیستم مدیریتممیزی داخلی ISO/IEC 17025
259علی محمد افراسیابیسیستم مدیریتممیزی محصول
260علی محمد افراسیابیسیستم مدیریتنظام آراستگی 5S
261علی محمد افراسیابیسیستم مدیریتهفت ابزار کنترل کیفیت آماری و کاربرد آن در صنعت
262علی محمد افراسیابیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاارزیابی عدم قعطیت اندازه گیری
263علی محمد افراسیابیسیستم مدیریتآشنایی با سیستم های مدیریت کیفیت
264علی محمد افراسیابیسیستم مدیریتتخمین عدم قطعیت اندازه گیری
265علی محمد افراسیابیسیستم مدیریتکنترل کیفیت آماری SPC
266علی محمد افراسیابیسیستم مدیریتهفت ابزار کنترل کیفیت
267علی محمد افراسیابیسیستم مدیریتمهندسی حرفه ای کیفیت
268علی محمد افراسیابیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاکالیبراسیون عمومی و تایید سیستم اندازه شناسی
269علی محمد افراسیابیسیستم مدیریتارزیابی داخلی آزمایشگاه ها براساس استاندارد ISO/IEC 17025
270علی محمد افراسیابیسیستم مدیریتتحلیل داده های کمی، نیمه کمی و کیفی در آزمون مهارت ( مقایسه بین آزمایشگاهی)
271علی محمد افراسیابیسیستم مدیریتتضمین کیفیت نتایج آزمون
272علی محمد افراسیابیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاریشه یابی خطاها و محاسبه عدم قطعیت در اندازه گیری E.U.M
273علی محمد افراسیابیسیستم مدیریتعملیات خوب آزمایشگاهی (GLP)
274علیرضا افشار خوشفرآورده های شیمیاییاپراتوری آزمایشگاه رنگ
275علیرضا افشار خوشفرآورده های شیمیاییکنترل کیفیت پروفیل UPVC
276علیرضا افشار خوشفرآورده های شیمیاییکنترل کیفیت رنگ های ساختمانی
277علیرضا افشار خوشفرآورده های شیمیاییکنترل کیفیت رنگ های صنعتی
278علیرضا اکبرزاده مفردفرآورده های شیمیاییHPLC
279علیرضا اکبرزاده مفردفرآورده های شیمیاییآموزش جذب اتمی
280محمد رضا اکبریتجهیزات و فرآورده های نفتیاصول بازرسی کالا و تجهیزات در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
281محمد رضا اکبریتجهیزات و فرآورده های نفتیبازرسی ظروف تحت فشار برمبنای استاندارد ASME VIII-Div1
282یوسف اکبریمکانیکبازرسی ,تغییر و تعمیرات ظروف تحت فشار بر اساس استاندارد API 510
283یوسف اکبریمکانیکبازرسی از مخازن ذخیره بر اساس API STD 653
284یوسف اکبریمکانیکبازرسی لوله های فرآیندی حین سرویس بر اساس API 570
285یوسف اکبریمکانیکدوره WPS, PQR بر اساس ASME IX
286یوسف اکبریمکانیکروش ھای تعمیراتی حین تعمیر و نگهداری برای ظروف تحت فشار pipeline و Piping و مخازن ذخیره بر اساسASME PCC 2
287یوسف اکبریمکانیکطراحی , ساخت و بازرسی ظروف تحت فشار بر اساس ASME VIII-Div 1
288یوسف اکبریمکانیکطراحی ، ساخت ، نصب و بازرسی خطوط انتقال بر اساس ASME B31.4 و ASME B 31.8
289یوسف اکبریمکانیکطراحی ، ساخت و بازرسی لوله های فرآیندی بر اساس ASME B 31.3
290محمد جواد اکرمیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاآموزش کالیبراسیون دما( oven)
291محمد جواد اکرمیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاآموزش کالیبراسیون میزان شکست نمونه ( ESCR )
292محمد جواد اکرمیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاآموزش کالیبراسیون نقطه نرمی (VICAT)
293محمد جواد اکرمیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاآموزش کالیبراسیون میزان مواد فرار VOLATOLE MATTE R
294محمد جواد اکرمیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هااموزش کالیبراسیون کشش TENSILE
295محمد جواد اکرمیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاآموزش کالیبراسیون دما و جرم MOONEY VISCOSITY
296محمد جواد اکرمیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاآموزش کالیبراسیون کوره FURNACE
297محمد جواد اکرمیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاآموزش کالیبراسیون دما ASH
298محمد جواد اکرمیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاآموزش کالیبراسیون دما MFI
299محمد جواد اکرمیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاکالیبراسیون عمومی و تایید سیستم اندازه شناسی
300محمد جواد اکرمیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاکالیبراسیون جرم و حجم
301محمد جواد اکرمیسیستم مدیریتتشریح الزامات ، مستند سازی و ممیزی داخلی ISO/IEC 17025
302محمد جواد اکرمیسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی ISO/IEC 17025
303محمد جواد اکرمیسیستم مدیریتقواعد تصمیم گیری و ارزیابی ریسک ها براساس استاندارد ISO/ IEC17025
304محمد جواد اکرمیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاآموزش کالیبراسیون تجهیزات حجمی(ظرف شیشه ای) مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی مربوطه
305محمد جواد اکرمیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاآموزش کالیبراسیون جرم (وزنه، ترازو، باسکول) مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی مربوطه
306محمد جواد اکرمیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاآموزش کالیبراسیون و اندازه گیری تجهیزات دما مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی مربوطه
307محمد جواد اکرمیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاآموزش کالیبراسیون و اندازه گیری تجهیزات رطوبت مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی مربوطه
308محمد جواد اکرمیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاآموزش کالیبراسیون و اندازه گیری تجهیزات فشار و خلاء مطابق استانداردهای ملی و بین المللی مربوطه
309مهسا الله یاریسیستم مدیریتمدیریت زنجیره تامین SCM
310حسین الهامی فرخودرو و نیرو محرکهسیستم حفاظت در برابر صاعقه و ارتینگ
311عرفان الهامی فردبرق و الکترونیکآشنایی با مفاهیم اولیه در صنعت سیم و کابل
312عرفان الهامی فردبرق و الکترونیکمحاسبات مواد بری سیم و کابل
313عرفان الهامی فردبرق و الکترونیکطراحی انواع کابل
314عرفان الهامی فردبرق و الکترونیکمحاسبات قیمت تمام شده سیم و کابل
315عرفان الهامی فردبرق و الکترونیکاصول کار ماشین های کشش در صنعت سیم و کابل
316عرفان الهامی فردبرق و الکترونیکطراحی کار با دستگاه اکسترودر در صنعت سیم و کابل
317عرفان الهامی فردبرق و الکترونیکآشنایی با تولید کابل شبکه
318عرفان الهامی فردبرق و الکترونیکتشریح الزامات استاندارد ملی سیم و کابل سری 607
319عرفان الهامی فردبرق و الکترونیکتشریح الزامات استاندارد ملی 1 - 3569
320عرفان الهامی فردبرق و الکترونیکتشریح الزامات استاندارد ملی آزمون سیم و کابل سری 5525
321عرفان الهامی فردبرق و الکترونیکتشریح الزامات استاندارد EN BS 50288-7
322عرفان الهامی فردبرق و الکترونیکآموزش طراحی نیروگاه های خورشیدی
323عرفان الهامی فردبرق و الکترونیکآموزش طراحی نیروگاه های بادی
324عرفان الهامی فردسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 50001
325عرفان الهامی فردسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 19011
326محمدرضا امانیمحیط زیستمبانی تشریح الزامات و مستندسازی HSE ( 16 ساعت )
327محمدرضا امانیسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 14001
328محمدرضا امانیسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 45001
329محمدرضا امانیسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 9001
330محمدرضا امانیسیستم مدیریتسرممیزی استاندارد ISO 9001
331محمدرضا امانیسیستم مدیریتسرممیزی استاندارد ISO 14001
332محمدرضا امانیسیستم مدیریتسرممیزی استاندارد ISO45001
333محمدرضا امانیسیستم مدیریتمدیریت ریسک
334محمدرضا امانیسیستم مدیریتممیزی داخلی ISO 14001
335محمدرضا امانیسیستم مدیریتممیزی داخلی ISO 9001
336محمدرضا امانیسیستم مدیریتممیزی داخلی ISO45001
337محمدرضا امانیسیستم مدیریتنظام آراستگی 5S
338رحیم امانیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاآموزش کالیبراسیون و اندازه گیری تجهیزات فشار و خلاء مطابق استانداردهای ملی و بین المللی مربوطه
339رحیم امانیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاکالیبراسیون ابزار های اندازه گیری کمیت ابعادی
340رحیم امانیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاکالیبراسیون جرم و حجم
341فرامرز امجدیانسیستم مدیریتآموخته های تجربیات کیفی
342فرامرز امجدیانسیستم مدیریتآدیت محصول
343فرامرز امجدیانسیستم مدیریتروش های کاهش ضایعات
344فرامرز امجدیانسیستم مدیریتکنترل کیفیت آماری SPC
345فرامرز امجدیانسیستم مدیریت6 سیگما
346فرامرز امجدیانسیستم مدیریتCOQ هزینه های کیفیت
347فرامرز امجدیانسیستم مدیریتDOE طراحی و تحلیل آزمایش ها
348فرامرز امجدیانسیستم مدیریتFMEA تجزیه و تحلیل نقص و آثار آن
349فرامرز امجدیانسیستم مدیریتMSA تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری
350فرامرز امجدیانسیستم مدیریتتحلیل آماری با استفاده از نرم افزار minitab
351فرامرز امجدیانسیستم مدیریتتربیت کارشناسِ تضمین کیفیت
352فرامرز امجدیانسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی ISO/IEC 17025
353فرامرز امجدیانسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد 16949 IATF
354فرامرز امجدیانسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 10005
355فرامرز امجدیانسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 9001
356فرامرز امجدیانسیستم مدیریتتصدیق و صحه گذاری و راه اندازی و شروع مجدد فرآیند های تولید
357فرامرز امجدیانسیستم مدیریتتکنیک های نوین در مدیریت کنترل کیفیت
358فرامرز امجدیانسیستم مدیریتتولید و تفکر ناب
359فرامرز امجدیانسیستم مدیریتحلقه های کیفیت
360فرامرز امجدیانسیستم مدیریتدیوار آتش
361فرامرز امجدیانسیستم مدیریتروش های اقدامات اصلاحی و بهبود با رویکرد مدیریت ریسک و دانش سازمانی
362فرامرز امجدیانسیستم مدیریتنقش کیفیت محصول در توسعه بازار و برندسازی محصول
363فرامرز امجدیانسیستم مدیریتسیستم مدیریت کیفیت ، راهنمای طرح های کیفیت ISO10005
364فرامرز امجدیانسیستم مدیریتکنترل خروجی های نامنطبق و مدیریت کاهش ضایعات
365فرامرز امجدیانسیستم مدیریتتجزیه تحلیل داده ها و استفاده از ابزارهای آماری بر اساس استاندارد ایزو 10017
366فرامرز امجدیانسیستم مدیریتکنترل کیفیت عمومی
367فرامرز امجدیانسیستم مدیریتمدیریت استراتژیک
368فرامرز امجدیانسیستم مدیریتمدیریت دانش
369فرامرز امجدیانسیستم مدیریتمدیریت و بهبود فرآیندهای سازمان
370فرامرز امجدیانسیستم مدیریتممیزی داخلی IATF 16949
371فرامرز امجدیانسیستم مدیریتممیزی شخص دوم و نظام ارزیابی کیفی تامین کنندگان
372فرامرز امجدیانسیستم مدیریتممیزی فرآیند
373فرامرز امجدیانسیستم مدیریتممیزی محصول
374فرامرز امجدیانسیستم مدیریتنظام آراستگی 5S
375فرامرز امجدیانسیستم مدیریتهفت ابزار کنترل کیفیت آماری و کاربرد آن در صنعت
376علی اوجاقلومهندسی پزشکیآشنایی با حسگرهای فیبرنوری
377علی اوجاقلومهندسی پزشکیآشنایی با اصول لیزر
378علی اوجاقلومهندسی پزشکیاستاندارد مربوط به دستگاه های چشمه های نوری غیرلیزری 57-2-60601
379علی اوجاقلومهندسی پزشکیاستاندارد عمومی لیزر مطابق با استاندارد 1-60825
380علی اوجاقلومهندسی پزشکیاستاندارد وِزه لیزرهای پزشکی 2-22-60601
381هومن اورجلومکانیکآشنایی با قطعات پله برقی
382هومن اورجلومکانیکآشنایی با نصب آسانسورهای پکیج
383هومن اورجلومکانیکآموزش نصب مراحل درب و ریل ، مکانیکال و الکتریکال و سرویس و نگهداری آسانسور
384سلیم ایرانی زادهبرق و الکترونیکاصول و مباني تجهيزات الكتريكي در محيط هاي مستعد خطر
385سلیم ایرانی زادهبرق و الکترونیکتئوري طراحي واحد هاي صنعتي – بخش برق
386سلیم ایرانی زادهبرق و الکترونیکتجهيزات پست هاي فشار قوي
387سلیم ایرانی زادهبرق و الکترونیکدوره تخصصي موتورهاي الكتريكي
388سلیم ایرانی زادهبرق و الکترونیکتنطيم و هماهنگي رله هاي حفاظتي
389سلیم ایرانی زادهبرق و الکترونیکشناخت كابل و سايزينگ
390سلیم ایرانی زادهبرق و الکترونیکطراحي تابلو هاي الكتريكي LV & MV
391سلیم ایرانی زادهبرق و الکترونیکطراحي تاسيسات الكتريكي ساختمان
392سلیم ایرانی زادهبرق و الکترونیکطراحي سيستم زمين و حفاظت در برابر صاعقه
393سلیم ایرانی زادهبرق و الکترونیکطراحي سيستم هاي جريان ضعيف ( تلفن، پيجينگ، آنتن مركزي، آيفن، دوربين مداربسته، اعلام حريق)
394سلیم ایرانی زادهبرق و الکترونیکطراحي مدارات فرمان تابلو هاي MV & LV
395علیرضا باباییمهندسی پزشکیالزامات CE MDR 2017/745
396علیرضا باباییمهندسی پزشکیالزامات سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی ISO 13485:2016
397علیرضا باباییمهندسی پزشکیالزامات فایل فنی مطابق با الزامات اداره کل تجهیزات پزشکی
398سامیه بابائیفرآورده های شیمیاییشیمی عمومی
399سامیه بابائیفرآورده های شیمیاییفلزات سنگین
400نغمه باری زادهمحیط زیستHSE-MS
401نغمه باری زادهسیستم مدیریتتشریح الزامات ، مستند سازی و ممیزی داخلی استاندارد 14001
402نغمه باری زادهسیستم مدیریتتشریح الزامات ، مستند سازی و ممیزی داخلی استاندارد 22000
403نغمه باری زادهسیستم مدیریتتشریح الزامات ، مستند سازی و ممیزی داخلی استاندارد 45001
404نغمه باری زادهسیستم مدیریتتشریح الزامات ، مستند سازی و ممیزی داخلی استاندارد 9001
405مریم بدرخانیسیستم مدیریتتشریح الزامات ، مستند سازی و ممیزی داخلی استاندارد17020
406مریم بدرخانیسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 14001
407مریم بدرخانیسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 17020
408مریم بدرخانیسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 18001
409مریم بدرخانیسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 9001
410نوید برهانی نائینیسیستم مدیریتتربيت ارزياب بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025
411نوید برهانی نائینیسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی ISO/IEC 17025
412نوید برهانی نائینیسیستم مدیریتتضمین کیفیت نتایج آزمون بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 (کنترل کیفیت داخلی و خارجی ) با استفاده از نرم افزار Minitab
413نوید برهانی نائینیسیستم مدیریتصحه گذاری روش های آزمون
414نوید برهانی نائینیسیستم مدیریتممیزی داخلی ISO/IEC 17025
415نوید برهانی نائینیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاکاليبراسيون عمومي
416محمود بشیری نسبمحیط زیستمبانی تشریح الزامات و مستندسازی HSE ( 16 ساعت )
417محمود بشیری نسبسیستم مدیریتارگونومی ( مهندسی فاکتورهای انسانی )
418محمود بشیری نسبسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 14001
419محمود بشیری نسبسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 45001
420محمود بشیری نسبسیستم مدیریتتکنیک های شناسایی و تجزیه و تحلیل خطرات
421محمود بشیری نسبسیستم مدیریتخطاهای انسانی در صنعت
422محمود بشیری نسبسیستم مدیریتمدیریت تغییر در PSM
423محمود بشیری نسبسیستم مدیریتممیزی داخلی ISO 14001
424محمود بشیری نسبسیستم مدیریتممیزی داخلی ISO45001
425محمود بشیری نسبسیستم مدیریتمدیریت و ارزیابی ریسک
426محمود بشیری نسبسیستم مدیریتنظام آراستگی 5S
427سپیده بهرامیصنایع غذاییروش های نوين افزايش ماندگاری در صنعت غذا
428سپیده بهرامیصنایع غذاییفرآیندها و محصولات نوین صنعت غلات ( 16 ساعت )
429امید بهروزیخودرو و نیرو محرکهآشنایی با فرآیند COP خودرو
430امید بهروزیخودرو و نیرو محرکهآشنایی با فرآیند تایید نوع خودرو
431امید بهروزیخودرو و نیرو محرکهآشنایی با نحوه تهیه COP-PLAN
432امید بهروزیخودرو و نیرو محرکهآشنایی با ایمارک خوانی خودرو
433امید بهروزیخودرو و نیرو محرکهآشنایی با فرآیند تایید نوع آلایندگی خودرو
434امید بهروزیخودرو و نیرو محرکهآشنایی با استانداردهای 85 گانه خودرو
435امید بهروزیخودرو و نیرو محرکهآشنایی با استانداردهای آلایندگی خودرو
436امید بهروزیخودرو و نیرو محرکهآشنایی با نحوه ارزیابی خودروسازان
437شهرام بیاتسیستم مدیریتآشنایی با سیستم های مدیریت کیفیت
438شهرام بیاتسیستم مدیریتطرح ریزی مدیریت استراتژی کیفی سازمان
439علیرضا بیاتبرق و الکترونیکاصول تبرید در وسایل برودتی و تجاری
440علیرضا بیاتبرق و الکترونیکروش های کاربردی در کاهش مصرف انرژی یخچال فریزرهای خانگی
441علیرضا بیاتبرق و الکترونیکسیستم های تبرید و سردخانه
442علیرضا بیاتبرق و الکترونیکسیستم های حرارت مرکزی و سرمایش ( چیلرهای تراکمی )
443امیر بیوک خرمیمکانیکآمادگی آزمون تکنسین های فنی آسانسور
444امیر بیوک خرمیمکانیکآمادگی آزمون مدیران فنی آسانسور
445امیر بیوک خرمیمکانیکطراحی و محاسبات آسانسورهای کششی
446امیر بیوک خرمیمکانیکطراحی و محاسبات و استاندارد آسانسورهای هیدرولیک
447امیر بیوک خرمیمکانیکمبانی و شناخت اجزای آسانسورهای هیدرولیک
448فرتام پاک انداممکانیکاصول طراحی ، انتخاب و محاسبات اجزاء ماشین آلات صنعتی
449فرتام پاک انداممکانیکتعمیرات تجهیزات و لوله کشی تحت فشار بر اساس کد ASME pcc-2
450فرتام پاک انداممکانیکتلرانس های ابعادی و هندسی
451فرتام پاک انداممکانیکطراحی کانو ایرهای صنعتی
452فرتام پاک انداممکانیکنقشه کشی صنعتی
453رسول پایانصنایع غذاییروش های عیب یابی در صنایع غذایی و کنترل آلاینده های غذایی
454رسول پایانصنایع غذاییآشنایی با تقلبات در صنایع غذایی
455رسول پایانصنایع غذاییاصول استانداردهای ملی ایران و کنترل کیفیت در صنایع غذایی
456رسول پایانصنایع غذاییاصول بهداشت در کارخانجات صنایع غذایی
457رسول پایانصنایع غذاییاصول بهداشت و ايمنى كار در صنايع غذايى
458رسول پایانصنایع غذاییاصول و روش های ارزیابی حسی مواد غذایی
459رسول پایانصنایع غذاییايمنى وكاربرد مواد افزودنى در صنايع غذايى
460رسول پایانصنایع غذاییروش های بهینه نگهداری مواد غذایی
461رسول پایانصنایع غذاییروش های تمیز کردن - سترون کردن
462رسول پایانصنایع غذاییروش های سریع در صنایع غذایی
463رسول پایانصنایع غذاییروش های عيب يابى و كنترل آنها در صنايع غذایى
464رسول پایانصنایع غذاییفرآورده های غذایی ارگانیک
465رسول پایانصنایع غذاییفناوری های نوین در صنایع غذایی
466رسول پایانصنایع غذاییکاهش ضایعات در صنایع غذایی
467رسول پایانصنایع غذاییکنترل آلاینده ها در صنایع غذایی
468رسول پایانصنایع غذاییمواد افزودنی و آلاینده های غذایی
469گلناز پرهیزکارسیستم مدیریتپایش و اندازه گیری میزان رضایت مشتری بر اساس استاندارد ISO10004
470گلناز پرهیزکارسیستم مدیریتDOE طراحی و تحلیل آزمایش ها
471گلناز پرهیزکارسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 14001
472گلناز پرهیزکارسیستم مدیریتشناسنامه کیفی محصول
473گلناز پرهیزکارسیستم مدیریتعدم قطعیت اندازه گیری نتایج آزمون
474گلناز پرهیزکارسیستم مدیریتعملیات خوب آزمایشگاهی (GLP)
475گلناز پرهیزکارسیستم مدیریتکنترل کیفیت داخلی در آزمایشگاه
476گلناز پرهیزکارصنایع غذاییحفظ کیفیت محصولات غذایی در عرصه توزیع و عرضه
477گلناز پرهیزکارفرآورده های شیمیاییبازرسی و نمونه برداری از محصولات آرایشی بهداشتی
478گلناز پرهیزکارفناوری نانوآشنایی با فناوری های نانو و کاربرد آن در صنایع مختلف
479گلناز پرهیزکارفناوری نانوایمنی و استاندارد در حوزه فناوری نانو
480گلناز پرهیزکارفناوری نانوروش‏ های ساخت و تولید نانو مواد
481گلناز پرهیزکارفناوری نانوروش‏ های شناسایی و آنالیز نانو مواد
482گلناز پرهیزکارفناوری نانوفناوری نانو و داروسازی هدفمند
483گلناز پرهیزکارفناوری نانوکاربردهای فناوری نانو در صنایع مختلف
484گلناز پرهیزکارفناوری نانومقدمه ای بر نانو حامل های دارویی
485گلناز پرهیزکارصنایع غذاییمواد افزودنی و آلاینده های غذایی
486گلناز پرهیزکارصنایع غذاییفرآورده های غذایی ارگانیک
487فریدون پناهیمحیط زیستHSE-MS
488فریدون پناهیسیستم مدیریتتشریح الزامات ، مستند سازی و ممیزی داخلی استاندارد 14001
489فریدون پناهیسیستم مدیریتتشریح الزامات ، مستند سازی و ممیزی داخلی استاندارد 45001
490فریدون پناهیسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 14001
491فریدون پناهیسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 45001
492فریدون پناهیسیستم مدیریتممیزی داخلی ISO45001
493عبدالرحمن پور حبیبیتدوین استانداردتدوین استاندارد 16000 معاینه فنی موتورخانه
494عبدالرحمن پور حبیبیتدوین استانداردتدوین استانداردهای صنایع ریلی
495عبدالرحمن پور حبیبیخودرو و نیرو محرکهاستاندارد ملی تایید نوع خودرو و موتور سیکلت
496عبدالرحمن پور حبیبیسیستم مدیریتاستانداردهای بین المللی ( عمومی )
497عبدالرحمن پور حبیبیسیستم مدیریتاستانداردهای ملی ( عمومی )
498حسین پور سلطان حسینی زرندیورزش و تجهیزات ورزشیآمار استنباطی در حوزه علوم ورزشی
499حسین پور سلطان حسینی زرندیورزش و تجهیزات ورزشیآمار توصیفی در حوزه علوم ورزشی
500حسین پور سلطان حسینی زرندیورزش و تجهیزات ورزشیآموزش روش های آماری statistician
501حسین پور سلطان حسینی زرندیورزش و تجهیزات ورزشیاستاندارد سازی پرسشنامه ها در پژوهش های علوم اجتماعی و ورزشی
502حسین پور سلطان حسینی زرندیورزش و تجهیزات ورزشیجدول های مسابقات ورزشی
503حسین پور سلطان حسینی زرندیورزش و تجهیزات ورزشیروش تحقیق در حوزه علوم ورزشی
504نوید پوراحمدی صفت عربانیفرآورده های چوبی ، سلولزی و کاغذهزینه های کیفیت در تولید مبلمان اداری و منزل
505نوید پوراحمدی صفت عربانیفرآورده های چوبی ، سلولزی و کاغذاصول علمی رنگ کاری و رویه کوبی مبلمان
506نوید پوراحمدی صفت عربانیفرآورده های چوبی ، سلولزی و کاغذطرح ریزی کیفیت مبلمان اداری و منزل
507نوید پوراحمدی صفت عربانیفرآورده های چوبی ، سلولزی و کاغذفرآيند توليد، ساخت و مونتاژ مبلمان
508نوید پوراحمدی صفت عربانیفرآورده های چوبی ، سلولزی و کاغذکنترل کیفیت سرویس خواب ( نوزاد - کودک- بزرگسال)
509نوید پوراحمدی صفت عربانیفرآورده های چوبی ، سلولزی و کاغذکنترل کیفیت مبلمان منزل و اداری
510نوید پوراحمدی صفت عربانیفرآورده های چوبی ، سلولزی و کاغذتجزیه و تحلیل گزارشات کیفی مبلمان اداری و منزل
511محمدباقر پورعبداللهبرق و الکترونیکآزمون های سیم و کابل (الکتریکی - مکانیکی)
512محمدباقر پورعبداللهبرق و الکترونیکآشنایی با انواع کابل ها و طراحی آنها بر اساس استاندارد سری 607
513محمدباقر پورعبداللهبرق و الکترونیکآشنایی با مشخصات فنی و مولفه های سیم و کابل آلومینیوم
514محمدباقر پورعبداللهبرق و الکترونیکطراحی کابل IKV مطابق با استاندارد 1- 3569
515محمدباقر پورعبداللهبرق و الکترونیککنترل کیفیت در مراحل تولید سیم و کابل
516محمدباقر پورعبداللهبرق و الکترونیکمحاسبات موادبری سیم و کابل
517محمدباقر پورعبداللهبرق و الکترونیکمحاسبات مهندسی در برنامه ریزی و تولید سیم و کابل
518محمدباقر پورعبداللهبرق و الکترونیکمحاسبات و طراحی هادی ها در صنعت سیم و کابل
519محمدباقر پورعبداللهبرق و الکترونیکمفاهیم و واژه های تخصصی سیم و کابل
520محمدباقر پورعبداللهبرق و الکترونیکنوسانات خروجی در اکسترودر کابل و روش های مختلف اکسترود کردن سیم و کابل
521رضا پورقاسمی آستانهفرآورده های پلیمریآنالیز و شناسایی پلیمرها
522رضا پورقاسمی آستانهفرآورده های پلیمری‏انواع گریدهای پلی اتیلن و خواص آنها ‏
523رضا پورقاسمی آستانهفرآورده های پلیمری‏تکنولوژی پوشش های پودری ‏
524رضا پورقاسمی آستانهفرآورده های پلیمریخواص و ویژگی های انواع پلی اتیلن
525مهیار پورلکمصالح و فرآورده های ساختمانیآزمایش های مخرب و غیر مخرب
526مهیار پورلکمصالح و فرآورده های ساختمانیبتن خود تراکم و RCC
527مهیار پورلکمصالح و فرآورده های ساختمانیپایایی و دوام بتن
528مهیار پورلکمصالح و فرآورده های ساختمانیتکنولوژی بتن
529مهیار پورلکمصالح و فرآورده های ساختمانیشن و ماسه
530مهیار پورلکمصالح و فرآورده های ساختمانیاندازه گیری هوای بتن
531مهیار پورلکمصالح و فرآورده های ساختمانیتکنولوژی و طرح اختلاط بتن
532پولاد پوریکتامصالح و فرآورده های ساختمانیتکنولوژی و طرح اختلاط بتن
533پولاد پوریکتامصالح و فرآورده های ساختمانیاصول و مبانی طرح اختلاط بتن
534پولاد پوریکتامصالح و فرآورده های ساختمانیاصول و مبانی کفسازی
535پولاد پوریکتامصالح و فرآورده های ساختمانیافزودنی های بتن، ملات و دوغاب بر اساس استاندارد 2930
536پولاد پوریکتافرآورده های شیمیاییآشنایی با چسب‌های کاشت و آزمون‌ها
537پولاد پوریکتافرآورده های شیمیاییآشنایی با مواد و روش‌های اجرایی نوین در شیمی ساختمان
538پولاد پوریکتافرآورده های شیمیاییچسب ها و ملات ها با بنیان اپوکسی
539پولاد پوریکتافرآورده های شیمیاییسیستم‌های محافظتی مقاوم شیمیایی
540پولاد پوریکتافرآورده های شیمیاییآشنایی با چسب کاشت میلگرد
541پولاد پوریکتافرآورده های شیمیاییتکنولوژی چسب کاشت میلگرد
542پولاد پوریکتامصالح و فرآورده های ساختمانیآشنایی با بتن پاششی
543پولاد پوریکتامصالح و فرآورده های ساختمانیآشنایی با بتنهای ویژه: نفوذ ناپذیر، با دوام، توانمند، پرمقاومت، سبک
544پولاد پوریکتامصالح و فرآورده های ساختمانیبتن خود تراکم SCC تئوری و کارگاهی
545پولاد پوریکتامصالح و فرآورده های ساختمانیبتن سبک LWAC تئوری و کارگاهی
546پولاد پوریکتامصالح و فرآورده های ساختمانیبتن های توانمند و فوق توانمند
547پولاد پوریکتامصالح و فرآورده های ساختمانیترمیم و دوام بتن
548پولاد پوریکتامصالح و فرآورده های ساختمانیکنترل کیفیت بتن
549پولاد پوریکتامصالح و فرآورده های ساختمانیمواد شبه سیمانی و پوزولانی و نقش آنها در توسعه پایدار
550بهمن پیرهادیمصالح و فرآورده های ساختمانیکشش میلگرد در دمای محیط
551بهمن پیرهادیمصالح و فرآورده های ساختمانیآجرهای رسی سبک غیر باربر با سوراخ های افقی
552بهمن پیرهادیمصالح و فرآورده های ساختمانیافزودنی های بتن
553بهمن پیرهادیمصالح و فرآورده های ساختمانیبتن سبک
554بهمن پیرهادیمصالح و فرآورده های ساختمانیبلوک بتنی سبک سلولی
555بهمن پیرهادیمصالح و فرآورده های ساختمانیبلوک ها و صفحات ساخته شده از دانه های پلی استایرن منبسط شونده
556بهمن پیرهادیمصالح و فرآورده های ساختمانیبلوک های سقفی مورد مصرف در سقف های تیرچه بلوک
557بهمن پیرهادیمصالح و فرآورده های ساختمانیبلوک های سیمانی غیر باربر و بلوک سیمانی تو خالی
558بهمن پیرهادیمصالح و فرآورده های ساختمانیپانل های ساندویچی سبک سه بعدی
559بهمن پیرهادیمصالح و فرآورده های ساختمانیتیرچه باجان باز مورد مصرف در سقف ساختمان
560بهمن پیرهادیمصالح و فرآورده های ساختمانیدوغاب
561بهمن پیرهادیمصالح و فرآورده های ساختمانیسنگدانه بتن
562بهمن پیرهادیمصالح و فرآورده های ساختمانیسنگدانه سبکدانه برای بتن سازه ای
563بهمن پیرهادیمصالح و فرآورده های ساختمانیسنگدانه سبکدانه برای بلوک بنایی بتنی
564بهمن پیرهادیمصالح و فرآورده های ساختمانیسیمان پرتلند آهکی
565بهمن پیرهادیمصالح و فرآورده های ساختمانیسیمان پرتلند مرکب 32/5
566بهمن پیرهادیمصالح و فرآورده های ساختمانیسیمان تراس
567بهمن پیرهادیمصالح و فرآورده های ساختمانیقطعات بتن اتوکلاو شده
568بهمن پیرهادیمصالح و فرآورده های ساختمانیقطعات بتنی هوادار اتوکلاو شده
569بهمن پیرهادیمصالح و فرآورده های ساختمانیکاشی های سرامیکی و خاک
570بهمن پیرهادیمصالح و فرآورده های ساختمانیگچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده
571بهمن پیرهادیمصالح و فرآورده های ساختمانیویژگی های ملات
572بهمن پیرهادیمصالح و فرآورده های ساختمانیمواد افزودنی بتن پاششی
573بهمن پیرهادیمصالح و فرآورده های ساختمانیموزاییک سیمانی برای کاربرد بیرونی
574بهمن پیرهادیمصالح و فرآورده های ساختمانیموزاییک سیمانی برای کاربرد داخلی
575بهمن پیرهادیمصالح و فرآورده های ساختمانینکات اجرایی بتن و کنترل کیفیت در سازه های بتنی
576بهمن پیرهادیمصالح و فرآورده های ساختمانیویژگی ها و روش های آزمون سیمان پرتلند سفید
577بهمن پیرهادیمصالح و فرآورده های ساختمانیویژگی های بتن آماده
578بهمن پیرهادیمصالح و فرآورده های ساختمانیویژگی های سیمان پرتلند
579بهمن پیرهادیمصالح و فرآورده های ساختمانیویژگی های سیمان پرتلند پوزولانی
580بهمن پیرهادیمصالح و فرآورده های ساختمانیویژگی های سیمان سرباره ای
581بهمن پیرهادیمصالح و فرآورده های ساختمانیتشریح الزامات استاندارد ملی 6044 بتن آماده
582محمد حسین تاج الدینسیستم مدیریتاصول بازرسی فنی
583محمد حسین تاج الدینسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی ISO/IEC 17025
584محمد حسین تاج الدینسیستم مدیریتمدیریت شکایات در سازمان ها بر مبنای استاندارد ایزو 10002
585روح الله ترابیبرق و الکترونیکآشنایی با پمپ ها بر اساس استاندارد API610
586روح الله ترابیبرق و الکترونیکآشنایی با کمپرسور های صنعتی
587روح الله ترابیبرق و الکترونیکآشنایی با توربین های بخار بر اساس استاندارد API612 و API611 و
588الهام تقدیریفناوری اطلاعاتآشنایی با مبانی و مقدمات استاندارد ISO/IEC 25051
589الهام تقدیریفناوری اطلاعاتآموزش مقدماتی تست نرم افزار منطبق بر International Software Testing Qualifications Board
590مریم تنقطارسیستم مدیریتIMS تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم یکپارچه مدیریت
591مریم تنقطارسیستم مدیریتتشریح الزامات ، مستند سازی و ممیزی داخلی استاندارد 9001
592مریم تنقطارسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 14001
593مریم تنقطارسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 45001
594مریم تنقطارسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 9001
595مریم تنقطارسیستم مدیریتکنترل کیفیت عمومی
596مریم تنقطارسیستم مدیریتمدیریت دانش
597مریم تنقطارسیستم مدیریتمدیریت فرآیند
598مریم تنقطارسیستم مدیریتممیزی داخلی ISO 14001
599مریم تنقطارسیستم مدیریتممیزی داخلی ISO 9001
600مریم تنقطارسیستم مدیریتممیزی داخلی ISO45001
601مریم تنقطارسیستم مدیریتنظام آراستگی 5S
602داود توکلیمصالح و فرآورده های ساختمانیافزودنی های شیمیایی و معدنی بتن
603داود توکلیمصالح و فرآورده های ساختمانیبررسی و تفسیر نکات ساخت، اجرا و کنترل بتن (بر اساس ضوابط مبحث نهم مقررات ملی، ویرایش 99)
604داود توکلیمصالح و فرآورده های ساختمانیتکنولوژی بتن پیشرفته
605داود توکلیمصالح و فرآورده های ساختمانیتکنولوژی بتن های پیشرفته مصرفی در سازه های مدرن
606داود توکلیمصالح و فرآورده های ساختمانیدوام بتن خرابی بتن و تعمیر بتن
607داود توکلیمصالح و فرآورده های ساختمانیتکنولوژی و طرح اختلاط بتن
608داود توکلیمصالح و فرآورده های ساختمانیطراحی سازه و بررسی آیین نامه های بتن و مصالح ساختمانی مقررات ملی ساختمان
609حسین تیموریسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی ISO/IEC 17000
610حسین تیموریسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 14001
611حسین تیموریسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 45001
612حسین تیموریسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 9001
613جواد تیموری شندیمکانیکاصول و کاربردهای روش آزمون غیر مخرب آکوستیک امیشن
614جواد تیموری شندیمکانیکروش های استاندارد بازرسی مخازن تحت فشار بدون درز قابل حمل
615یحیی جافریانسیستم مدیریت6 سیگما
616یحیی جافریانسیستم مدیریتبهبود مستمر(کایزن)
617یحیی جافریانسیستم مدیریتتکنیک ها و فنون حل مسئله
618یحیی جافریانسیستم مدیریتمدیریت تعارض و بهره وری سازمانی در سیستم مدیریت کیفیت
619یحیی جافریانسیستم مدیریتCOQ هزینه های کیفیت
620یحیی جافریانفلزشناسیمتالوگرافی چدن ها
621یحیی جافریانسیستم مدیریتمدیریت ریسک
622محمدرضا جانعلی پورشهرانیسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 17020
623محمدرضا جانعلی پورشهرانیسیستم مدیریتممیزی داخلی ISO17020
624محسن جزمیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاآموزش ارزشیابی توانمندی کالیبراسیون و اندازه گیری ( CMC ) مطابق با سند خط مشی منتشر شده توسط NACI و راهنمای بین المللی ILAC P14
625محسن جزمیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری در روش های کالیبراسیون و آزمون با رویکرد کاربردی پایین به بالا
626محسن جزمیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاارزیابی انطباق قاعده تصمیم و ارزشیابی ریسک در نتایج آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون
627محسن جزمیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هااستقرار ایزو 17025 ویرایش 2017 در آزمایشگاه کالیبراسیون
628محسن جزمیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاتضمین اعتبار نتایج و روش های کنترل کیفیت آماری در آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون
629محسن جزمیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هادوره تخصصی عدم قطعیت ( استفاده از برآوردهای تکرارپذیری، تجدیدپذیری و صحت در برآورد عدم قطعیت اندازه گیری - استاندارد ملی ایران INSO21748 )
630محسن جزمیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هادوره تخصصی عدم قطعیت ( دوره ارزیابی عدم قطعیت در بازه گستره اندازه گیری و کالیبراسیون )
631محسن جزمیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هادوره تخصصی عدم قطعیت ( دوره عدم قطعیت اندازه گیری در روش های کالیبراسیون و آزمون با رویکرد کاربردی )
632محسن جزمیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاکالیبراسیون نیرو مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی مربوطه
633محسن جزمیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاکالیبراسیون دستگاهی و شیمیایی در آزمایشگاه آب و روغن نیروگاهی
634افشین جعفر پورصنایع غذاییفرمولاسیون مواد غذایی
635افشین جعفر پورصنایع غذاییطراحی و تولید محصولات جدید غذایی
636افشین جعفر پورصنایع غذاییآشنایی با تقلبات در صنایع غذایی
637افشین جعفر پورسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی ISO/IEC 17025
638علی جلالیسیستم مدیریتتربیت مربی سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد ISO 9001
639میرآیدین جلالیمحیط زیستاصول و مبانی تصفیه فاضلاب
640علیرضا جلالیسیستم مدیریتIMS تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم یکپارچه مدیریت
641علیرضا جلالیسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 14001
642علیرضا جلالیسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 45001
643علیرضا جلالیسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 9001
644علیرضا جلالیسیستم مدیریتمدیریت استراتژیک
645علیرضا جلالیسیستم مدیریتمدیریت ریسک
646علیرضا جلالیسیستم مدیریتممیزی داخلی ISO 9001
647علیرضا جلالیسیستم مدیریتممیزی داخلی ISO45001
648علی جلالیسیستم مدیریتاصول نظارت و کنترل
649علی جلالیسیستم مدیریتتربیت کارشناسِ تضمین کیفیت
650علی جلالیسیستم مدیریتتشریح الزامات ، مستند سازی و ممیزی داخلی استاندارد17020
651علی جلالیسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 17020
652علی جلالیسیستم مدیریتسرممیزی استاندارد ISO 9001
653علی جلالیسیستم مدیریتسرممیزی استاندارد ISO 14001
654علی جلالیسیستم مدیریتسرممیزی استاندارد ISO22000
655علی جلالیسیستم مدیریتسرممیزی استاندارد ISO45001
656علی جلالیسیستم مدیریتممیزی داخلی ISO 17020
657امیر جهانبانیسیستم مدیریتمدیریت ریسک
658امیر جهانبانیسیستم مدیریتمدیریت ریسک در آزمایشگاه
659امیر جهانبانیسیستم مدیریتعدم قطعیت اندازه گیری نتایج آزمون
660امیر جهانبانیسیستم مدیریتارزیابی انطباق
661امیر جهانبانیسیستم مدیریتاصول و روش های نمونه برداری
662امیر جهانبانیسیستم مدیریتآشنایی با اصول ممیزی بر اساس استاندارد ISO 19011
663امیر جهانبانیسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی ISO/IEC 17025
664امیر جهانبانیسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 17065
665امیر جهانبانیسیستم مدیریتصحه گذاری روش های آزمون
666علی جهانگیریانرژیبازرسی انرژی مطابق با استانداردهای ملی شماره 11956 و 16748 و 16747
667علی جهانگیریسیستم مدیریتارزیابی انطباق
668علی جهانگیریسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد 16949 IATF
669علی جهانگیریسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 17020
670علی جهانگیریسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 9001
671علی جهانگیریسیستم مدیریتتجزیه تحلیل داده ها و استفاده از ابزارهای آماری بر اساس استاندارد ایزو 10017
672علی جهانگیریسیستم مدیریتکنترل کیفیت عمومی
673علی جهانگیریسیستم مدیریتممیزی داخلی ISO 9001
674محمد تقی جهانیانتجهیزات و فرآورده های نفتیدوره تئوری و عملی آشنایی با آزمون های قیر
675محمد تقی جهانیانتجهیزات و فرآورده های نفتیدوره تئوری و عملی آشنایی با آزمون های گریس
676محمد تقی جهانیانتجهیزات و فرآورده های نفتیدوره تئوری و عملی آشنایی با آزمون های هیدروکربن های سبک و سنگین
677محمد تقی جهانیانتجهیزات و فرآورده های نفتیکارگاه آموزشی روانکارها
678محمد تقی جهانیانتجهیزات و فرآورده های نفتیدوره تئوری و عملی آشنایی با آزمون های ضدیخ
679امیر علی چراغیمکانیکبازرسی چشمی VT
680راشد حاجیانانرژیاستاندارد معیار مصرف انرژی در واحدهای مرغداری
681راشد حاجیانانرژیبهینه سازی مصرف انرژی در مرغداری ها
682راشد حاجیانانرژیراهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان
683راشد حاجیانانرژیمدیریت انرژی بر اساس ISO 50001
684راشد حاجیانانرژیمدیریت انرژی در واحدهای مرغداری
685راشد حاجیانانرژیمعرفی و نحوه کار با دستگاه های اندازه گیری ممیزی انرژی
686راشد حاجیانانرژیممیزی انرژی در ساختمان بر اساس ISO 50002
687راشد حاجیانسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی ISO/IEC 17025
688راشد حاجیانمکانیک‏دوره آموزشی استانداردهای انواع گرمکن‌های صنعتی گازسوز و گازوئیل سوز
689راشد حاجیانمکانیک‏دوره آموزشی استانداردهای دیگ‌های آب گرم
690راشد حاجیانمکانیک‏دوره آموزشی استانداردهای رادیاتورها و کنوکتورها
691راشد حاجیانمکانیکدوره آموزشی استانداردهای مشعل‌های گازسوز و گازوئیل سوز ‏
692راشد حاجیانمکانیکدوره آموزشی معاینه فنی موتورخانه ها بر اساس استاندارد ملی 1-16000‏
693راشد حاجیانمکانیکبهینه سازی سیستم های احتراقی
694راشد حاجیانانرژیکارگاه آموزشی نحوه کار و کاربرد دستگاه‌های اندازه گیری در ممیزی انرژی
695راشد حاجیانمکانیککارگاه تخصصی سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه برای کارشناسان بر اساس استاندارد ملی 16000
696محیا حدادیصنایع غذاییبازرسی و نمونه برداری و استانداردهای روغن خوراکی
697محیا حدادیصنایع غذاییتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد22000
698محیا حدادیصنایع غذاییآشنایی با اصول HACCP مقدماتی
699محیا حدادیصنایع غذاییبازرسی و نمونه برداری از برنج
700محیا حدادیصنایع غذاییبازرسی و نمونه برداری الزامات حمل و استانداردهای برنج
701محیا حدادیصنایع غذاییکارگاه مبانی و تشریح الزامات و ممیزی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی HACCP
702محیا حدادیپوشاک ، فرآورده های نساجی و الیافبازرسی و نمونه برداری پوشاک ، فرآورده های نساجی و الیاف
703محیا حدادیچرم ، پوست و پایپوشبازرسی و نمونه برداری چرم ، پوست و پایپوش
704محیا حدادیسیستم مدیریتتقویت صنایع ملی
705محیا حدادیسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 17020
706محیا حدادیصنایع غذایی‏بازرسی و نمونه برداری غلات
707محیا حدادیفرآورده های چوبی ، سلولزی و کاغذبازرسی و نمونه برداری چوب ، فرآورده های چوبی ، سلولزی و کاغذ
708آسیه حسن زادهصنایع غذاییآشنایی با اصول PRP در صنایع غذایی
709آسیه حسن زادهصنایع غذاییآشنایی با تقلبات در صنایع غذایی
710آسیه حسن زادهصنایع غذاییآشنایی با سموم در مواد غذایی
711آسیه حسن زادهصنایع غذاییارزیابی ریسک در صنایع غذایی
712آسیه حسن زادهصنایع غذاییاصول و مبانی GMP در صنایع غذایی
713آسیه حسن زادهصنایع غذاییتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد HACCP
714آسیه حسن زادهصنایع غذاییتکنولوژی های پیشرفته در صنایع غذایی
715آسیه حسن زادهصنایع غذاییتکنولوژی های نوین در صنایع غذایی
716آسیه حسن زادهصنایع غذاییمواد افزودنی و آلاینده های غذایی
717محمدرضا حسن زادهسیستم مدیریتتشریح الزامات ، مستند سازی و ممیزی داخلی استاندارد 9001
718آسیه حسن زادهصنایع غذاییآشنایی با استانداردهای ملی و بین المللی مواد غذایی
719آسیه حسن زادهصنایع غذاییتکنولوژی و فرآوری روغن های خوراکی
720آسیه حسن زادهصنایع غذاییبررسی انواع فرآورده های تراریخته (GMO)
721آسیه حسن زادهصنایع غذاییتکنولوژی و فرمولاسیون فرآورده های لبنی
722آسیه حسن زادهصنایع غذاییتکنولوژی و فرمولاسیون فرآورده های کنسروی
723آسیه حسن زادهصنایع غذاییتکنولوژی و فرمولاسیون فرآورده های گوشتی
724آسیه حسن زادهصنایع غذاییآشنایی با سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی (ISO 22000 ) در صنایع غذایی و کیترینگ ها
725آسیه حسن زادهصنایع غذاییآشنایی با مبانی علمی و اجرائی غذاهای عملگرا و غنی سازی مواد خوراکی
726آسیه حسن زادهصنایع غذاییفرآورده های آردی، شیرینی، کیک و کلوچه، بیسکوئیت و ماکارونی
727محمدرضا حسن زادهسیستم مدیریتمدیریت فرآیند
728محمدرضا حسن زادهسیستم مدیریتکنترل کیفیت عمومی
729محمدرضا حسن زادهسیستم مدیریتمدیریت دانش
730محمدرضا حسن زادهسیستم مدیریتنظام آراستگی 5S
731محمدرضا حسن زادهسیستم مدیریتEFQM آشنایی با مدل تعالی سازمانی
732محمدرضا حسن زادهسیستم مدیریتکنترل و مدیریت پروژه MPS
733محمدرضا حسن زادهسیستم مدیریتCRM مدیریت ارتباط با مشتری
734محمدرضا حسن زادهسیستم مدیریتTQM مدیریت کیفیت جامع
735محمدرضا حسن زادهسیستم مدیریتبرنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها
736محمدرضا حسن زادهسیستم مدیریتمدیریت ریسک
737محمدرضا حسن زادهسیستم مدیریتمدیریت استراتژیک
738فرشید حسیبیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاآموزش کالیبراسیون تجهیزات حجمی(ظرف شیشه ای) مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی مربوطه
739فرشید حسیبیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاآموزش کالیبراسیون جرم (وزنه، ترازو، باسکول) مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی مربوطه
740فرشید حسیبیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاآموزش کالیبراسیون و اندازه گیری تجهیزات دما مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی مربوطه
741فرشید حسیبیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاآموزش کالیبراسیون و اندازه گیری تجهیزات فشار و خلاء مطابق استانداردهای ملی و بین المللی مربوطه
742فرشید حسیبیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاکالیبراسیون دستگاهی و شیمیایی در آزمایشگاه آب و روغن نیروگاهی
743بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتممیزی داخلی ISO/IEC 17025
744بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتAPQP طرح ریزی پیشرفت کیفیت محصول
745بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتCOQ هزینه های کیفیت
746بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتFMEA تجزیه و تحلیل نقص و آثار آن
747بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتIMS تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم یکپارچه مدیریت
748بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتQFD توسعه عملکرد کیفیت
749بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتSQA مهندسی کیفیت
750بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتTQM مدیریت کیفیت جامع
751بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتآدیت کیفی فرآیندهای تولید
752بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتآشنایی با استانداردهای سیستم های مدیریت پرکاربرد
753بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتEFQM آشنایی با مدل تعالی سازمانی
754بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتآموخته های تجربیات کیفی
755بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتارزیابی ریسک ها و فرصت ها در سیستم مدیریت
756بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتآشنایی با اصول ممیزی بر اساس استاندارد ISO 19011
757بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتبهبود مداوم شامل روش های بهبود ، اقدامات اصلاحی و پیگیرانه حل مسئله خطا ناپذیری
758بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتپایش و اندازه گیری میزان رضایت مشتری بر اساس استاندارد ISO10004
759بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتتحقق محصول براساس استاندارد ISO 9001
760بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتتحلیل شکایت مشتری و آزمون خرابی عرصه مصرف
761بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 10002
762بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 10004
763بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 10005
764بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 14001
765بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 45001
766بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 9001
767بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتتکنیک ها و فنون حل مسئله
768بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتمهندسی حرفه ای کیفیت
769بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتاستانداردسازی و نقش آن در حمایت از مصرف کننده و تقویت صنایع ملی
770بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتتولید و تفکر ناب
771بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتحلقه های کیفیت
772بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتخطا ناپذیر سازی POKA-YOKE
773بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتروش های اقدامات اصلاحی و بهبود با رویکرد مدیریت ریسک و دانش سازمانی
774بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتروش های تصدیق و صحه گذاری در نظام کنترل کیفیت
775بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتروش های تعیین مشخصات مهم محصول و فرآیند تولید
776بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتروش های نمونه برداری بر اساس استاندارد zero deffect iso 2850
777بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتشاخص های مدیر حرفه ای
778بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتشناسنامه کیفی محصول
779بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتطراحی و توسعه محصول جدید
780بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتکنترل خروجی های نامنطبق و مدیریت کاهش ضایعات
781بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتکنترل کیفیت انفجاری
782بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتکنترل کیفیت عمومی
783بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتمدیریت برای موفقیت پایدار سازمان طبق استاندارد ISO9004
784بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتمدیریت دانش
785بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتمدیریت ضمانت محصول
786بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتمدیریت کاهش هزینه
787بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتمدیریت کیفیت در پروژه ها بر اساس استاندارد ISO 10006
788بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتمشخصات مهندسی و کنترل تغییرات در الزامات محصول، تغییرات موقتی کنترل فرآیندها
789بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتممیزی داخلی ISO 9001
790بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتممیزی فرآیند
791بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتممیزی محصول
792بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتمهندسی ارزش
793بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتمدیریت مذاکره تلفنی
794بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتمهندسی مجدد
795بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتمهندسی معکوس
796بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتنحوه انتخاب تجهیزات حفاظت
797بیژن حسین پوررجبیسیستم مدیریتتلرانس های هندسی و وضعی بر اساس iso 1101
798بیژن حسین پوررجبیمحیط زیستمدیریت پسماند
799علی حسینیسیستم مدیریتتشریح الزامات ، مستند سازی و ممیزی داخلی ISO/IEC 17025
800علی حسینیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاآموزش کالیبراسیون و اندازه گیری تجهیزات دما مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی مربوطه
801علی حسینیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاآموزش کالیبراسیون و اندازه گیری تجهیزات رطوبت مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی مربوطه
802علی حسینیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاکالیبراسیون جرم و حجم
803سید میلاد حسینی تازه آبادیبرق و الکترونیکالزامات استاندارد اتصال دهنده ها و ترمینال ها مطابق با استاندارد ملی 1-4295
804سید میلاد حسینی تازه آبادیبرق و الکترونیکالزامات استاندارد ایمنی و عملکرد کلیدهای مستقل نصب ثابت مطابق با استاندارد 462
805سید میلاد حسینی تازه آبادیبرق و الکترونیکالزامات استاندارد و روش آزمون سیم ملتهب در لوازم خانگی برقی مطابق با استاندارد ملی 1562
806سید میلاد حسینی تازه آبادیبرق و الکترونیکالزامات ایمنی در طراحی آون تسترهای برقی مطابق با استاندارد ملی 9-2-1562
807سید میلاد حسینی تازه آبادیبرق و الکترونیکالزامات طراحی بردهای الکترونیکی وسایل قطع و وصل مطابق با استاندارد ملی 635
808سید میلاد حسینی تازه آبادیبرق و الکترونیکالزامات عمومی ابزار آلات برقی مطابق با استاندارد ملی 1-4549
809سید میلاد حسینی تازه آبادیبرق و الکترونیکالزامات مقاومت مواد ترمو پلاستیک در مقابل گرما و آتش در لوازم خانگی برقی و وسایل قطع و وصل مطابق با استاندارد 3134
810سید میلاد حسینی تازه آبادیبرق و الکترونیکایمنی جارو برقی خانگی بر اساس استاندارد ملی 1562-2-2
811سید میلاد حسینی تازه آبادیبرق و الکترونیکبررسی الزامات ایمنی در لوازم خانگی برقی مطابق استاندارد ملی 1-1562
812سید میلاد حسینی تازه آبادیبرق و الکترونیکبررسی الزامات ایمنی و عملکرد وسایل قطع و وصل الکتریکی مطابق با استاندارد ملی 635
813سید میلاد حسینی تازه آبادیبرق و الکترونیککار با تجهیزات آزمایشگاهی برق
814سید میلاد حسینی تازه آبادیمهندسی پزشکیاستاندارد تجهیزات تمرینی ثابت مطابق با استاندارد ملی 10423 و 3368
815سیدمحمدرضا حسینیانسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 10002
816سیدمحمدرضا حسینیانسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 45002
817سیدمحمدرضا حسینیانسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 45001
818سیدمحمدرضا حسینیانسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد 17043
819سیدمحمدرضا حسینیانسیستم مدیریتسر ممیزی استاندارد ISO9001
820سیدمحمدرضا حسینیانسیستم مدیریتممیزی داخلی13485 ISO
821سیدمحمدرضا حسینیانسیستم مدیریتممیزی داخلی29001 ISO
822سیدمحمدرضا حسینیانسیستم مدیریتممیزی داخلی50001 ISO
823سیدمحمدرضا حسینیانسیستم مدیریتسیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001
824سیدمحمدرضا حسینیانسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 3834
825مهدی حق بینمحیط زیستمبانی تشریح الزامات و مستندسازی HSE ( 16 ساعت )
826مهدی حق بینسیستم مدیریتAPQP طرح ریزی پیشرفت کیفیت محصول
827مهدی حق بینسیستم مدیریتFMEA تجزیه و تحلیل نقص و آثار آن
828مهدی حق بینسیستم مدیریتSQA مهندسی کیفیت
829مهدی حق بینسیستم مدیریتمدیریت قرارداد
830مهدی حق بینسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی ISO/IEC 17025
831مهدی حق بینسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد 16949 IATF
832مهدی حق بینسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 14001
833مهدی حق بینسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 3834
834مهدی حق بینسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 45001
835مهدی حق بینسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 9001
836مهدی حق بینسیستم مدیریتممیزی داخلی ISO 3834
837پژمان حق پناهسیستم مدیریتشاخص های مدیر حرفه ای
838پژمان حق پناهسیستم مدیریتمدیریت استراتژیک
839پژمان حق پناهسیستم مدیریتروش ها و رویکردهای رهبری سازمان و اصول مدیریت
840پژمان حق پناهسیستم مدیریتCRM مدیریت ارتباط با مشتری
841پژمان حق پناهسیستم مدیریتاستراتژی های نوین در بهبود فرآیندهای تولید
842پژمان حق پناهسیستم مدیریتاصول مدیریت و سرپرستی
843پژمان حق پناهسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 10002
844پژمان حق پناهسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 45001
845پژمان حق پناهسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 9001
846پژمان حق پناهسیستم مدیریتتعیین شاخص های ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت کیفیت
847پژمان حق پناهسیستم مدیریتتکنیک های نفوذ رهبری
848پژمان حق پناهسیستم مدیریتتوسعه مهارت های مدیریتی
849پژمان حق پناهسیستم مدیریتداده کاوی جهت ساخت و بهبود کیفیت در صنعت
850پژمان حق پناهسیستم مدیریتکنترل کیفیت عمومی
851پژمان حق پناهسیستم مدیریتمدیریت برای موفقیت پایدار سازمان طبق استاندارد ISO9004
852پژمان حق پناهسیستم مدیریتمدیریت زمان
853پژمان حق پناهسیستم مدیریتمهارت های ارتباطی و سرپرستی ویژه مدیران کنترل کیفیت
854سعید حقیقت نژادمکانیککارگاه تخصصی سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه برای تکنسین ها بر اساس استاندارد ملی 16000
855سعید حقیقت نژادمکانیکمشعل های سبک و سنگین و صنعتی
856سعید حقیقت نژادمکانیککارشناسی و تکنسین معاینه فنی سبک و سنگین و صنعتی
857سعید حقیقت نژادمکانیککارشناسی بهره برداری و نگهداری کوره های صنعتی
858سعید حقیقت نژادانرژیبهینه سازی انرژی در موتورخانه و مشعل و کوره
859سعید حقیقت نژادانرژیسیستم های پشتیبان خورشیدی
860فائزه حکم اللهیصنایع غذاییکارگاه آموزشی آزمون های فیزیکی و شیمیایی و میکروبیولوژی شکر خام و شکر سفید و انواع قند
861فائزه حکم اللهیصنایع غذاییویژگی هاو آزمونهای فیزیکی و شیمیایی و میکروبیولوژی انواع قند و شکر استاندارد ملی به شماره 69 و 3680 و 3544
862فائزه حکم اللهیصنایع غذاییکارگاه آموزشی آنالیز شیمیایی و میکروبی انواع کنسروها
863فائزه حکم اللهیصنایع غذاییویژگی هاو آزمونهای فیزیکی و شیمیایی و میکروبیولوژی انواع چای مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 17223 ، 3119 ، 17070
864فائزه حکم اللهیصنایع غذاییویژگی هاو آزمونهای فیزیکی و شیمیایی و میکروبیولوژی انواع نوشیدنی بدون گاز و گازدار مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 6307 ، 6274 ، 14345 ، 11077 ، 2279 ، 12013 ، 3414
865فائزه حکم اللهیصنایع غذاییویژگی ها و آزمونهای فیزیکی و شیمیایی و میکروبیولوژی زعفران ، مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره1-259 و 2-259
866فائزه حکم اللهیصنایع غذاییویژگی هاو آزمونهای فیزیکی و شیمیایی و میکروبیولوژی غلات و فرآورده های آن مطابق با استاندارد ملی به شماره 3207 ، 11602 ، 3851 ، 47
867فائزه حکم اللهیصنایع غذاییویژگی هاو آزمونهای فیزیکی و شیمیایی و میکروبیولوژی بیسکوئیت، کیک، ویفر، پودر کیک نیمه آماده مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 6949 ، 592 ، 2553 ،37
868فائزه حکم اللهیصنایع غذاییویژگی هاو آزمونهای فیزیکی و شیمیایی و میکروبیولوژی عسل و مربا مطابق با استاندارد ملی به شماره8898 ، 7610 و 92
869سمانه حمیدمیکروبیولوژی و بیولوژیمیکروبی و بیولوژی ( سترونی ، کانت میکروبی ، تب زایی ، سمیت سلولی و همولیز کنندگی )
870مریم حنطوش زادهخدماتآشنایی با روانشناسی یادگیری
871مریم حنطوش زادهخدماتآشنایی با مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی
872مریم حنطوش زادهخدماتالگو ها و روش های نوین تدریس سازمانی
873مریم حنطوش زادهخدماتبازگشت سرمایه در آموزش
874مریم حنطوش زادهخدماتروشهای طراحی دوره های آموزشی مبتنی بر بهبود کیفیت کالا و خدمات
875حسینعلی حیدری انزلیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاکاليبراسيون عمومي
876داود خادمی سهیتدوین استانداردروش اجرایی تدوین استاندارد
877داود خادمی سهیفرآورده های پلیمریدوره های لوله و اتصالات PVC مورد مصرفی در تخلیه فاضلاب و ناودانی ها
878آزاده خوشکلامصنایع غذاییاصول و مبانی GMP در صنایع غذایی
879آزاده خوشکلامصنایع غذاییتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد HACCP
880آزاده خوشکلامسیستم مدیریتکنترل کیفیت عمومی
881آزاده خوشکلامسیستم مدیریتاصول مدیریت و سرپرستی
882آزاده خوشکلامسیستم مدیریتپایش و اندازه گیری میزان رضایت مشتری بر اساس استاندارد ISO10004
883آزاده خوشکلامسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 45001
884آزاده خوشکلامسیستم مدیریتمدیریت کیفیت محصول
885آزاده خوشکلامسیستم مدیریتتجزیه تحلیل داده ها و استفاده از ابزارهای آماری بر اساس استاندارد ایزو 10017
886آزاده خوشکلامسیستم مدیریتاصول انبار داری
887آزاده خوشکلامصنایع غذاییاصول و روش های ارزیابی حسی محصولات غذایی و آشامیدنی
888سهیلا خوشنویسانمکانیکدوره آموزشی آزمون ظرفیت و بازده حرارتی دیگ های مخصوص گرمایش مرکزی و آب گرم مصرفی بر اساس استاندارد 4472
889سهیلا خوشنویسانمکانیکآشنایی با الزامات استاندارد رادیاتورها و کنوکتورها به شماره 360 و 14735
890سهیلا خوشنویسانانرژیبهينه سازی مصرف انرژی در موتورخانه ها
891سهیلا خوشنویسانانرژیراهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان
892سهیلا خوشنویسانانرژیمجموعه ديگ،مشعل و موتورخانه و دستورالعمل برچسب انرژی
893سهیلا خوشنویسانمکانیکاستاندارد های مشعل های دمنده دار گازی و گازوئیلی
894سهیلا خوشنویسانمکانیکدوره آموزشی معاینه فنی موتورخانه ها بر اساس استاندارد ملی 1-16000‏
895سهیلا خوشنویسانمکانیکسيستم های سوخت ، مشعل ، کنترل و کاربرد آن در دستگاه های حرارت ساز صنعتی
896سهیلا خوشنویسانمکانیکدمنده هوای گرم گاز سوز مستقیم تک فاز
897سهیلا خوشنویسانمکانیکمشعل ها و سیستم کنترل ، سیستم سوخت رسانی و کاربرد آن در سیستم های حرارت ساز صنعتی
898محمد خیریسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی ISO/IEC 17025
899محمد خیریسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 17020
900محمد خیریسیستم مدیریتمدیریت شکایات در سازمان ها بر مبنای استاندارد ایزو 10002
901محمد خیریسیستم مدیریتسیستم های مدیریت کیفیت و اهمیت آن در صنایع مختلف با نگرش کاربردی
902محمد خیریسیستم مدیریتصحه گذاری روش های آزمون
903محمد خیریسیستم مدیریتکنترل کیفیت آماری پیشرفته
904محمد خیریسیستم مدیریتکنترل کیفیت عمومی
905محمد خیریسیستم مدیریتمدیریت ریسک
906محمد خیریسیستم مدیریتممیزی داخلی ISO/IEC 17025
907محمد خیریسیستم مدیریتکنترل کیفیت داخلی و خارجی در آزمایشگاه با استفاده از نرم افزارMinitab & Excel
908سعید رضا دادخواهمکانیکآزمون های غيرمخرب VT, PT, MT, UT, ET, RT, RTI, CWI
909سعید رضا دادخواهمکانیکبازرسی مخازن تحت فشار
910سعید رضا دادخواهمکانیکدوره جمع استاندارد ASME
911سعید رضا دادخواهمکانیکدوره های آمادگی برای آزمون های سطح III تست های غیر مخرب
912امیر دادخواهسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 3834
913ایوب دادرسسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد 16949 IATF
914علیرضا دارابیسیستم مدیریتتهیه و تدوین طرح های بازرسی و آزمون
915علیرضا دارابیسیستم مدیریتکنترل کیفیت آماری پیشرفته
916علیرضا دارابیسیستم مدیریتمدیریت ریسک بر مبنای استاندارد ایزو 31000
917علیرضا دارابیسیستم مدیریتآشنایی با سیستم های مدیریت کیفیت
918علیرضا دارابیسیستم مدیریتکنترل کیفیت عمومی
919علیرضا دارابیسیستم مدیریتتصمیم گیری و فنون حل مساله
920علیرضا دارابیسیستم مدیریتمدیریت ریسک
921علیرضا دارابیسیستم مدیریتارزیابی ریسک ها و فرصت ها در سیستم مدیریت
922علیرضا دارابیسیستم مدیریتکنترل کیفیت آماری SPC
923رضا داهیمبرق و الکترونیکmini PLC logo
924رضا داهیمبرق و الکترونیکPLC S7 300,400 ( ii)
925رضا داهیمبرق و الکترونیکPLC S7 300 ( i )
926رضا داهیمبرق و الکترونیکplc s7 400 h
927رضا داهیمبرق و الکترونیکTIA portal s7 1200
928رضا داهیمبرق و الکترونیکTIA portal s7 1500
929رضا داهیمبرق و الکترونیکTIA portal wincc paneles HMI
930رضا داهیمبرق و الکترونیکTIA portal s7 300
931رضا داهیمبرق و الکترونیکwincc flexible
932رضا داهیمبرق و الکترونیکشبکه های صنعتی
933سیما درویش حیدریمیکروبیولوژی و بیولوژیارزیابی کنترل کیفی محیط کشت و مواد مصرفی
934سیما درویش حیدریمیکروبیولوژی و بیولوژیپایش میکروبی محیط ( اتاق های تمیز)
935سیما درویش حیدریمیکروبیولوژی و بیولوژیتست LAL
936سیما درویش حیدریمیکروبیولوژی و بیولوژیتست استریلیتی
937سیما درویش حیدریمیکروبیولوژی و بیولوژیدوره GMP برای کارخانه های تولید ملزومات پزشکی
938محمود درویش صفتمحیط زیستمبانی تشریح الزامات و مستندسازی HSE ( 16 ساعت )
939محمود درویش صفتسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 9001
940محمود درویش صفتسیستم مدیریتسرممیزی استاندارد ISO 9001
941محمود درویش صفتسیستم مدیریتممیزی داخلی ISO 9001
942محمود درویش صفتسیستم مدیریتنظام آراستگی 5S
943مصطفی دستمردیسیستم مدیریت6 سیگما
944مصطفی دستمردیسیستم مدیریتDOE طراحی و تحلیل آزمایش ها
945مصطفی دستمردیسیستم مدیریتهفت ابزار کنترل کیفیت
946مصطفی دستمردیسیستم مدیریتتجزیه تحلیل داده ها و استفاده از ابزارهای آماری بر اساس استاندارد ایزو 10017
947مصطفی دستمردیسیستم مدیریتتخمین عدم قطعیت اندازه گیری
948مصطفی دستمردیسیستم مدیریتتربيت ارزياب بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025
949مصطفی دستمردیسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی ISO/IEC 17025
950مصطفی دستمردیسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 9001
951مصطفی دستمردیسیستم مدیریتصحه گذاری روش های آزمون
952مصطفی دستمردیسیستم مدیریتمدیریت ریسک
953مصطفی دستمردیسیستم مدیریتممیزی داخلی ISO/IEC 17025
954مصطفی دستمردیسیستم مدیریتممیزی داخلی ISO 9001
955مصطفی دستمردیسیستم مدیریتمدیریت و ارزیابی عملکرد منابع انسانی
956امیر حسین دکترانسیستم مدیریتFMEA تجزیه و تحلیل نقص و آثار آن
957امیر حسین دکترانسیستم مدیریتمدیریت تغییر و نحوه استقرار آن در سازمان
958امیر حسین دکترانسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی ISO/IEC 17025
959امیر حسین دکترانسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد 16949 IATF
960امیر حسین دکترانسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 9001
961امیر حسین دکترانسیستم مدیریتتجزیه تحلیل داده ها و استفاده از ابزارهای آماری بر اساس استاندارد ایزو 10017
962مهدی دوزندگان حکم آبادخودرو و نیرو محرکهبررسی استانداردهای آلایندگی خودرو ( ایران و اروپا )
963مهدی دوزندگان حکم آبادخودرو و نیرو محرکهتجهیزات کاهنده آلایندگی
964مهدی دوزندگان حکم آبادخودرو و نیرو محرکهفیلتر جاذب دوده
965مهدی دوزندگان حکم آبادخودرو و نیرو محرکهموتورهای احتراقی و راهکارهای کاهش آلایندگی
966مهدی دوزندگان حکم آبادخودرو و نیرو محرکهکاتالیست سه راهه
967محسن دهکردی میرزاییسیستم مدیریتمدیریت قرارداد
968محسن دهکردی میرزاییسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی ISO/IEC 17025
969محسن دهکردی میرزاییسیستم مدیریتمدیریت شکایات در سازمان ها بر مبنای استاندارد ایزو 10002
970محسن دهکردی میرزاییسیستم مدیریتمدیریت ریسک
971محسن دهکردی میرزاییسیستم مدیریتممیزی داخلی ISO/IEC 17025
972محسن دهکردی میرزاییمکانیکبازرسی خودروهای گازسوز بر اساس 9747 و 9426
973محسن دهکردی میرزاییمکانیکسیلندرهای گاز– سیلندرها و تیوب­ های بدون درز فولادی و آلیاژ آلومینیومی- بازرسی و آزمون دوره ­ای6792
974محسن دهکردی میرزاییمکانیکطراحی و بازرسی مخازن تحت فشار براساس استاندارد 7598
975ناهید رازمهرسیستم مدیریتمدیریت ریسک
976آناهیتا راستگوصنایع غذاییالزامات کلی عملیات خوب آزمایشگاهیGLP
977آناهیتا راستگوصنایع غذاییتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد HACCP
978احمد راموزکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاکالیبراسیون اپتیک
979احمد راموزکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاکالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری ابعادی
980احمد راموزکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاآموزش کالیبراسیون میزان شکست نمونه ( ESCR )
981احمد راموزکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاآموزش کالیبراسیون دما( oven)
982احمد راموزکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاکالیبراسیون گشتاور
983مجید رحمانیتجهیزات و فرآورده های نفتیدوره آموزش بازرسی جایگاه های سوخت گیری فرآورده های نفتی مایع طبق استاندارد ملی 12054
984مجید رحمانیمکانیکآتش خاموش کن های پودری و دستی مطابق با استاندارد ملی ایران شماره 869
985مجید رحمانیمکانیکآزمون دوره ای بازرسی فنی انواع کپسول های کامپوزیت تنفسی فشارهای و طبق استاندارد ملی ۱۴۹۵۳
986مجید رحمانیمکانیکآزمون نشانگر و سنجه های سطح مایعات ویژه گاز مایع طبق استاندارد ملی 8342
987مجید رحمانیمکانیکآشنایی با جایگاه های سوخت گیری فرآورده های نفتی مایع ( تجهیزات،نحوه استقرار،تکنولوژی) طبق استاندارد ملی 12054
988مجید رحمانیمکانیکآموزش CGA-C6 و NBBI-NB23 در موضوعات مترتب با مخازن حمل و ثابت گاز مایع براساس استاندارد ملی841
989مجید رحمانیمکانیکآموزش ایمنی و آتش نشانی و مانورهای آتش نشانی در تاسیسات گازمایع براساس استاندارد ملی 841
990مجید رحمانیمکانیکارزیابی ریسک و آنالیز ایمنی تاسیسات گاز مایع براساس استاندارد ملی ۸۴۱
991مجید رحمانیمکانیکبازرسی و آزمون دوره ای از جنس فولاد کربنی و آلومینیومی طبق استاندارد ۱۸۷۵۳
992مجید رحمانیمکانیکبازرسی و آزمون دوره ای قابل حمل و پرکردن مجدد گاز مایع طبق استاندارد ملی ۱-۸۴۱
993مجید رحمانیمکانیکحمل و نقل، ذخیره ­سازی و توزیع گاز مایع- مقررات و الزامات بر اساس استاندارد 841
994مجید رحمانیمکانیکدوره کنترل کیفیت ساخت مخازن ثابت و حمل طبق استاندارد 841
995مجید رحمانیمکانیکروش های انجام کار به صورت ایمن براساس استاندارد ملی 841
996مجید رحمانیمکانیکروش های نصب تجهیزات در تاسیسات گازمایع براساس استاندارد ملی 841
997مجید رحمانیمکانیکرهانه های اطمینان برای گاز مایع و آمونیاک بدون آب طبق استاندارد 7910
998مجید رحمانیمکانیکسیلندرهای گاز - جابجایی ایمن - آئین کار بر اساس استاندارد 7566
999مجید رحمانیمکانیکسیلندرهای گاز– سیلندرها و تیوب­ های بدون درز فولادی و آلیاژ آلومینیومی- بازرسی و آزمون دوره ­ای6792
1000مجید رحمانیمکانیکسیلندرهای گاز فولادی بدون درز براساس استاندارد ملی ۶۷۹۲
1001مجید رحمانیمکانیکسیلندرهای گاز قابل حمل بازرسی و آزمون دوره ای سیلندرهای کامپوزیتی گاز مطابق با استاندارد ملی ایران شماره14953
1002مجید رحمانیمکانیکسیلندرهای گاز-سیلندرهای گاز آلیاژ آلومینیومی بدون درز طبق استاندارد 12864
1003مجید رحمانیمکانیکشناسایی مخاطرات ایمنی و بهداشتی گاز مایع براساس استاندارد ملی 841
1004مجید رحمانیمکانیکشیرآلات مورد استفاده در سیستم های گاز مایع، آمونیاک بدون آب طبق استاندارد 8344
1005مجید رحمانیمکانیکشیرهای سیلندر گاز مایع با عملکرد دستی طبق استاندارد ملی11350 و 11351
1006مجید رحمانیمکانیکطرح مواجهه با شرایط اضطراری در تاسیسات گاز مایع طبق فازبندی های اجرایی براساس استاندارد ملی 841
1007مجید رحمانیمکانیککنترل محاسبات طراحی توسط بازرس براساس مقررات Dotو ADR طبق استاندارد ملی ۸۴۱
1008مجید رحمانیمکانیکمقررات های حمل و نقل Dot و ADR در موضوعات مترتب با مخازن حمل گازمایع براساس استاندارد ملی ۸۴۱
1009مجید رحمانیمکانیکسیلندرهای گاز - سیلندرهای قابل حمل ویژه استیلن محلول - بازرسی دوره ای و نگهداری مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 8237
1010مجید رحمانیمکانیکسیلندرهای گاز -سیلندرهای فولادی قابل حمل و نقل پر کردن مجدد با ساختمان جوش شده ،برای گاز مایع -طراحی ،ساخت و روش های آزمون استاندارد 473
1011مجید رحمانیمکانیکمحافظت در برابر آتش آتش خاموش کن های چرخدار و قابل حمل مطابق با استاندارد ملی ایران شماره - 9424
1012علیرضا رحمتیمصالح و فرآورده های ساختمانیتولید و اجرای بتن درهوای گرم
1013علیرضا رحمتیمصالح و فرآورده های ساختمانیتیرچه خرپایی و سقف های تیرچه بلوک براساس استاندارد ملی 1-2909
1014علیرضا رحمتیمصالح و فرآورده های ساختمانیشناخت کاربردی سیمان های ایران و عملکرد آن در خواص بتن
1015علیرضا رحمتیمصالح و فرآورده های ساختمانیشناخت سنگدانه مناسب برای ساخت بتن
1016علیرضا رحمتیمصالح و فرآورده های ساختمانیآشنایی با الزامات نمونه برداری از بتن تازه براساس استاندارد ملی 1-3201
1017علیرضا رحمتیمصالح و فرآورده های ساختمانیتشریح الزامات استاندارد ملی 6044 بتن آماده
1018علیرضا رحمتیمصالح و فرآورده های ساختمانیتشریح الزامات بتن تازه و سخت شده و بررسی ضوابط رد و پذیرش بتن آماده و بتن سازه (براساس استاندارد ملی 6044 و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و آیین نامه بتن ایران)
1019علیرضا رحمتیمصالح و فرآورده های ساختمانیروش ملی طرح مخلوط بتن
1020رمیصا رحمتی گواریمصالح و فرآورده های ساختمانیکشش میلگرد در دمای محیط
1021رمیصا رحمتی گواریمصالح و فرآورده های ساختمانیآجرهای رسی سبک غیر باربر با سوراخ های افقی
1022رمیصا رحمتی گواریمصالح و فرآورده های ساختمانیافزودنی های بتن
1023رمیصا رحمتی گواریمصالح و فرآورده های ساختمانیبتن سبک
1024رمیصا رحمتی گواریمصالح و فرآورده های ساختمانیبلوک بتنی سبک سلولی
1025رمیصا رحمتی گواریمصالح و فرآورده های ساختمانیبلوک ها و صفحات ساخته شده از دانه های پلی استایرن منبسط شونده
1026رمیصا رحمتی گواریمصالح و فرآورده های ساختمانیبلوک های سقفی مورد مصرف در سقف های تیرچه بلوک
1027رمیصا رحمتی گواریمصالح و فرآورده های ساختمانیبلوک های سیمانی غیر باربر و بلوک سیمانی تو خالی
1028رمیصا رحمتی گواریمصالح و فرآورده های ساختمانیپانل های ساندویچی سبک سه بعدی
1029رمیصا رحمتی گواریمصالح و فرآورده های ساختمانیتیرچه باجان باز مورد مصرف در سقف ساختمان
1030رمیصا رحمتی گواریمصالح و فرآورده های ساختمانیدوغاب
1031رمیصا رحمتی گواریمصالح و فرآورده های ساختمانیسنگدانه بتن
1032رمیصا رحمتی گواریمصالح و فرآورده های ساختمانیسنگدانه سبکدانه برای بتن سازه ای
1033رمیصا رحمتی گواریمصالح و فرآورده های ساختمانیسنگدانه سبکدانه برای بلوک بنایی بتنی
1034رمیصا رحمتی گواریمصالح و فرآورده های ساختمانیسیمان پرتلند آهکی
1035رمیصا رحمتی گواریمصالح و فرآورده های ساختمانیسیمان پرتلند مرکب 32/5
1036رمیصا رحمتی گواریمصالح و فرآورده های ساختمانیسیمان تراس
1037رمیصا رحمتی گواریمصالح و فرآورده های ساختمانیکاشی های سرامیکی و خاک
1038رمیصا رحمتی گواریمصالح و فرآورده های ساختمانیگچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده
1039رمیصا رحمتی گواریمصالح و فرآورده های ساختمانیویژگی های ملات
1040رمیصا رحمتی گواریمصالح و فرآورده های ساختمانیمواد افزودنی بتن پاششی
1041رمیصا رحمتی گواریمصالح و فرآورده های ساختمانیموزاییک سیمانی برای کاربرد بیرونی
1042رمیصا رحمتی گواریمصالح و فرآورده های ساختمانیموزاییک سیمانی برای کاربرد داخلی
1043رمیصا رحمتی گواریمصالح و فرآورده های ساختمانیویژگی ها و روش های آزمون سیمان پرتلند سفید
1044رمیصا رحمتی گواریمصالح و فرآورده های ساختمانیویژگی های سیمان پرتلند
1045رمیصا رحمتی گواریمصالح و فرآورده های ساختمانیویژگی های سیمان پرتلند پوزولانی
1046رمیصا رحمتی گواریمصالح و فرآورده های ساختمانیویژگی های سیمان سرباره ای
1047ساسان رستم نژادسیستم مدیریتمدیریت دانش
1048امیر رستمیفرآورده های پلیمریآنالیز و شناسایی پلیمرها
1049یلدا رسولیتدوین استانداردساختار و شیوه نگارش استانداردهای ملی مطابق با استاندارد ملی شماره 5
1050یلدا رسولیصنایع غذایی‏بازرسی و نمونه برداری غلات
1051یلدا رسولیفرآورده های شیمیاییاصول و فنون نمونه برداری محصولات آرایشی بهداشتی
1052یلدا رسولیمهندسی پزشکیبازرسى و نمونه بردارى تجهيزات پزشكى
1053محمد رضا رشیدیبرق و الکترونیکFail safe
1054محمد رضا رشیدیبرق و الکترونیکPCS7
1055محمد رضا رشیدیبرق و الکترونیکPLC S7 300,400 ( ii)
1056محمد رضا رشیدیبرق و الکترونیکشبکه های صنعتی
1057محمد رضائیان مسرورمهندسی پزشکیآشنائی با تجهیزات سترون سازی- سترون کننده های بخار بزرگ بر اساس استاندارد ملیISIRI 7912
1058محمد رضائیان مسرورمهندسی پزشکیآشنائی با تجهیزات سترون کننده و ضد عفونی وسایل پزشکی – مشخصات سترون کننده های بخار قابل حمل بر اساس استاندارد ملی ISIRI 4863
1059محمد رضائیان مسرورمهندسی پزشکیآشنائی با ویژگی های طراحی، ساخت ایمنی و عملکرد اتوکلاوهای آزمایشگاهی بر اساس استاندارد ملی ISIRI4583
1060محمد رضائیان مسرورمهندسی پزشکیالزامات عمومی برای ایمنی و عملکرد تجهیزات الکتریکی پزشکی به شماره IEC 60601-1
1061محمد رضائیان مسرورمهندسی پزشکیدوره آموزشی استاندارد بین المللی به شماره IEC61010-1
1062محمد رضائیان مسرورمهندسی پزشکیآشنائی با مقررات ایمنی دستگاه های ساکشن الکتریکی بر اساس استاندارد ملیISIRI 4592
1063محمد رضائیان مسرورمهندسی پزشکیتجهیزات الکتریکی پزشکی- قسمت 2- 41
1064محمد رضائیان مسرورمهندسی پزشکیانکوباتور نوزاد (baby incubator ) IEC 60601-2-19
1065محمد رضائیان مسرورمهندسی پزشکیآشنائی با الزامات ویژه برای ایمنی پایه و عملکرد ضروری تخت های پزشکی بر اساس استاندارد ملی ISIRI 3368-2-52
1066احسان رضوانیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاریشه یابی خطاها و محاسبه عدم قطعیت در اندازه گیری E.U.M
1067احسان رضوانیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاکالیبراسیون الکتروشیمی
1068احسان رضوانیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاکنترل میانی تجهیزات اندازه گیری
1069مهران رفعتی کیانمصالح و فرآورده های ساختمانیبتن های پیشتنیده
1070مهران رفعتی کیانمصالح و فرآورده های ساختمانیبتن های خود تراکم
1071مهران رفعتی کیانمصالح و فرآورده های ساختمانیبلوک های سفالی باربر با سوراخ های قائم
1072مهران رفعتی کیانمصالح و فرآورده های ساختمانیتعیین حد روانی و حد خمیری و نشانه خمیری
1073مهران رفعتی کیانمصالح و فرآورده های ساختمانیتهیه و آزمون نمونه های مغذه گیری شده و تیره های اره شده بتنی - ویژگی ها
1074مهران رفعتی کیانمصالح و فرآورده های ساختمانیتیرچه بلوک
1075مژده روشن طبریتدوین استانداردآشنایی با سازمان بین المللی استاندارد ( ISO) و تدوین استانداردهای بین المللی
1076مژده روشن طبریسیستم مدیریتآشنایی با ساختار و کمیته های بین المللی سازمان بین المللی استاندارد ( ایزو )
1077مژده روشن طبریمیکروبیولوژی و بیولوژیمیکروبیولوژی مواد غذایی و فرآورده های بهداشتی و آرایشی
1078محمود رهبر بروجردیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاارزیابی عدم قعطیت اندازه گیری
1079محمود رهبر بروجردیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاکالیبراسیون جرم و حجم
1080کاوه رهبر بروجردیسیستم مدیریتسیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد های سری ISO9000
1081کاوه رهبر بروجردیسیستم مدیریتآشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت استاندارد ISO 9001
1082کاوه رهبر بروجردیسیستم مدیریتممیزی داخلی ISO 9001
1083کاوه رهبر بروجردیسیستم مدیریتاصول و روش های نمونه برداری
1084کاوه رهبر بروجردیسیستم مدیریتصحه گذاری روش های آزمون
1085کاوه رهبر بروجردیسیستم مدیریتعدم قطعیت اندازه گیری نتایج آزمون
1086محمود رهبر بروجردیسیستم مدیریتتشریح الزامات ، مستند سازی و ممیزی داخلی استاندارد 50001
1087محمود رهبر بروجردیتدوین استانداردمراحل تدوین استانداردهای بین المللی در ISO و نحوه تکمیل فرم پیشنهاد تدوین استاندارد بین المللی ایزو
1088کاوه رهبر بروجردیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاکالیبراسیون عمومی و تایید سیستم اندازه شناسی
1089محمود رهبر بروجردیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاکالیبراسیون عمومی و تایید سیستم اندازه شناسی
1090کاوه رهبر بروجردیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاتخمین عدم قطعیت در اندازه گیری
1091کاوه رهبر بروجردیتدوین استانداردتدوین دفترچه فنی و دستورالعمل کاری اجاق گازهای خانگی و صنعتی مطابق با استانداردهای ملی ، بین المللی و کارخانه ای
1092کاوه رهبر بروجردیسیستم مدیریتTPM نگهداری بهره ور فراگیر ( نگهداری و تعمیرات اثربخش )
1093کاوه رهبر بروجردیسیستم مدیریتتقویت صنایع ملی
1094کاوه رهبر بروجردیسیستم مدیریتانبار داری و روش های کد گذاری در انبار
1095کاوه رهبر بروجردیسیستم مدیریتبرنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها
1096کاوه رهبر بروجردیسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 9001
1097کاوه رهبر بروجردیسیستم مدیریتخطا ناپذیر سازی POKA-YOKE
1098کاوه رهبر بروجردیسیستم مدیریتقوانین و مقررات و روش های اجرایی سازمان ملی استاندارد ( 4 ساعت )
1099کاوه رهبر بروجردیسیستم مدیریتکنترل فرآیند آماری با استفاده از نرم افزار MINITAB
1100کاوه رهبر بروجردیسیستم مدیریتکنترل کیفیت عمومی
1101کاوه رهبر بروجردیسیستم مدیریتلجستیک و مدیریت زنجیره تامین در سیستم مدیریت کیفیت
1102کاوه رهبر بروجردیسیستم مدیریتمدیریت پروژه بر مبنای PMBOK
1103کاوه رهبر بروجردیسیستم مدیریتمدیریت زنجیره تامین SCM
1104کاوه رهبر بروجردیسیستم مدیریتنظام آراستگی 5S
1105کاوه رهبر بروجردیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاکالیبراسیون جرم و حجم
1106کاوه رهبر بروجردیمکانیکآزمون های کنترل کیفیت استاندارد های ملی صنایع گاز سوز خانگی
1107کاوه رهبر بروجردیمکانیکآشنایی با آزمون های مشعل ها و آشنایی با شیشه های سکوریت و آزمون های مرتبط با اجاق گازهای صنعتی و خانگی مطابق با استانداردهای ملی ، بین المللی و کارخانه ای
1108کاوه رهبر بروجردیمکانیکاستانداردها و اصول طراحی فرهای توکار
1109کاوه رهبر بروجردیمکانیکاصول خوردگی در صنایع اجاق گازهای خانگی و صنعتی
1110کاوه رهبر بروجردیمکانیکپیاده سازی کنترل کیفیت در صنایع فولادی ، چدنی و گالوانیزه گرم به روش غوطه وری
1111کاوه رهبر بروجردیمکانیککارگاه آموزشی پیاده سازی و مستندسازی کنترل کیفیت در صنایع اجاق گازهای خانگی و صنعتی و سماور گازی
1112کاوه رهبر بروجردیمکانیکتغییرات استاندارد جدید وسایل پخت و پز گازسوز خانگی مطابق با استانداردهای ملی به شماره 1-1-10325 ، 2-1-10325 ، 3-1-10325 ، 4-1-10325 ، 1-2-10325 و 2-2-10325
1113کاوه رهبر بروجردیمکانیککارگاه آشنایی با کاربرد هفت ابزار کیفیت در صنایع گازسوز خانگی و صنعتی
1114کاوه رهبر بروجردیمکانیککارگاه آشنایی با کنترل کیفیت و آزمون های مشعل های اجاق گازهای صنعتی و خانگی مطابق با استانداردهای ملی ، بین المللی و کارخانه های
1115کاوه رهبر بروجردیمکانیککارگاه آموزشی بازرسی و مستندسازی و پیاده سازی کنترل کیفیت در صنایع شیرآلات بهداشتی و صنعتی با رویکرد استاندارد ۹۰۰۱
1116سحر رهجومصالح و فرآورده های ساختمانیویژگی های بتن آماده
1117سحر رهجومصالح و فرآورده های ساختمانیسنگدانه بتن
1118سحر رهجومصالح و فرآورده های ساختمانیاصول و مبانی طرح اختلاط بتن
1119سحر رهجومعدن و مواد معدنیاکتشاف مواد معدنی به روش ژئوفیزیک
1120سحر رهجومعدن و مواد معدنیآشنایی با قوانین معدنی
1121سحر رهجومعدن و مواد معدنیاصول آتشباری در معادن
1122سحر رهجومعدن و مواد معدنیتحلیل و خواندن نقشه های زمین شناسی بزرگ مقایس
1123سحر رهجومعدن و مواد معدنیامکان سنجی پروژه های معدنی
1124سحر رهجومعدن و مواد معدنیارزیابی منابع و ذخایر معدنی
1125سحر رهجوسیستم مدیریتتکنیک ها و فنون حل مسئله
1126حمید رضا رهیسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 19011
1127حمید رضا رهیسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی ISO/IEC 17025
1128حمید رضا رهیسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد 17024
1129حمید رضا رهیسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 10002
1130حمید رضا رهیسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 17020
1131حمید رضا رهیسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 9001
1132میثم ریاحیانرژیمدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در ایستگاه های تقلیل فشار گاز
1133میثم ریاحیمکانیککارگاه تخصصی سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه برای تکنسین ها بر اساس استاندارد ملی 16000
1134میثم ریاحیمکانیککارگاه تخصصی سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه برای کارشناسان بر اساس استاندارد ملی 16000
1135میثم ریاحیمکانیکدوره آموزشی معاینه فنی موتورخانه ها بر اساس استاندارد ملی 1-16000‏
1136میثم ریاحیمکانیکمشعل ها و سیستم کنترل ، سیستم سوخت رسانی و کاربرد آن در سیستم های حرارت ساز صنعتی
1137میثم ریاحیمکانیکنظارت و صحه گذاری طرح ملی ارتقاء کارخانه موتورخانه M&W
1138ابولفضل ریاحیسیستم مدیریتکنترل کیفیت آماری SPC
1139محمد تقی رئیسیسیستم مدیریتارزیابی انطباق
1140محمد تقی رئیسیسیستم مدیریتفرآیند تایید قطعه تولیدی ( PPAP )
1141داوود زارعمیکروبیولوژی و بیولوژیدوره اعتبار سنجی روش های آزمایشگاهی
1142داوود زارعمیکروبیولوژی و بیولوژیروش های تولید و نگهداری پروبیوتیک ها
1143داوود زارعمیکروبیولوژی و بیولوژیکنترل کیفی و صحه گذاری نتایج آزمون های میکروبی موادغذایی
1144برتا زرسازیصنایع غذایی‏بازرسی و نمونه برداری غلات
1145برتا زرسازیسیستم مدیریتتقویت صنایع ملی
1146فرشاد زعیم آزادسیستم مدیریتIMS تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم یکپارچه مدیریت
1147فرشاد زعیم آزادسیستم مدیریتتعالی سازمانی EFQM و خود ارزیابی
1148فرشاد زعیم آزادسیستم مدیریتمدیریت استراتژیک
1149فرشاد زعیم آزادسیستم مدیریتمدیریت فرآیند
1150فرشاد زعیم آزادسیستم مدیریتممیزی داخلی ISO 9001
1151سهیل زنوزیفرآورده های پلیمریآشنایی با لاستیک ها ( کاربرد، فرآیند و کنترل کیفیت)
1152سهیل زنوزیفرآورده های پلیمریآنالیز و شناسایی پلیمرها
1153سهیل زنوزیفرآورده های پلیمریپلیمرهای زیست سازگار
1154سهیل زنوزیفرآورده های شیمیاییكاربرد رزین ها در صنعت
1155ایمان زهتابچیفرآورده های پلیمریروش های نمونه برداری از کالاهای پلیمری
1156ایمان زهتابچیفرآورده های شیمیاییبازرسی رنگ، پوشش و عایق
1157ایمان زهتابچیمکانیکبازرسی جرثقیل های برجی
1158ایمان زهتابچیمکانیکبازرسی جرثقیل های سقفی و دروازه ای
1159ایمان زهتابچیمکانیکبازرسی جرثقیل های سیار ( موبایل )
1160ایمان زهتابچیمکانیکبازرسی فنی انواع جرثقیل و لیفتراک
1161ایمان زهتابچیمکانیکبازرسی فنی کالای فلزی و تجهیزات صنعتی بر اساس استاندارد EN10204
1162ایمان زهتابچیمکانیکبازرسی لیفتراک
1163ایمان زهتابچیمکانیکبازرسی مخازن ذخیره
1164حسین زینلسیستم مدیریتAPQP طرح ریزی پیشرفت کیفیت محصول
1165حسین زینلسیستم مدیریتDOE طراحی و تحلیل آزمایش ها
1166حسین زینلسیستم مدیریتهفت ابزار کنترل کیفیت
1167حسین زینلسیستم مدیریتQFD توسعه عملکرد کیفیت
1168حسین زینلسیستم مدیریتتجزیه تحلیل داده ها و استفاده از ابزارهای آماری بر اساس استاندارد ایزو 10017
1169حسین زینلسیستم مدیریتارزیابی انطباق
1170حسین زینلسیستم مدیریتارزیابی عدم قطعیت در اندازه گیری به همراه نرم افزار QM SYS
1171حسین زینلسیستم مدیریتبهبود مستمر(کایزن)
1172حسین زینلسیستم مدیریتDFMEA & PFMEA تجزیه و تحلیل حالات بالقوه خرابی
1173حسین زینلسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی ISO/IEC 17025
1174حسین زینلسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد 16949 IATF
1175حسین زینلسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 10002
1176حسین زینلسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 10004
1177حسین زینلسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 14001
1178حسین زینلسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 17021
1179حسین زینلسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 45001
1180حسین زینلسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 9001
1181حسین زینلسیستم مدیریتمدیریت شکایات در سازمان ها بر مبنای استاندارد ایزو 10002
1182حسین زینلسیستم مدیریتتضمین کیفیت نتایج آزمون با استفاده از نرم افزار Minitab
1183حسین زینلسیستم مدیریتکنترل کیفیت عمومی
1184حسین زینلسیستم مدیریتمدیریت استراتژیک
1185حسین زینلسیستم مدیریتمدیریت ریسک در آزمایشگاه
1186حسین زینلسیستم مدیریتمدیریت زنجیره تامین SCM
1187حسین زینلسیستم مدیریتممیزی داخلی ISO/IEC 17025
1188حسین زینلسیستم مدیریتممیزی داخلی IATF 16949
1189حسین زینلسیستم مدیریتممیزی داخلی ISO 9001
1190حسین زینلسیستم مدیریتنظام آراستگی 5S
1191حسین زینلسیستم مدیریتنظام کنترل تجهیزات اندازه گیری و آزمون مطابق با استاندارد ISO 10012
1192حسین زینلسیستم مدیریتCOQ هزینه های کیفیت
1193مجتبی سادهصنایع غذاییآشنایی با اصول HACCP مقدماتی
1194مجتبی سادهصنایع غذاییآشنایی با اصول بازرسی و تایید در شاخه های مختلف غذایی
1195مجتبی سادهصنایع غذاییآشنایی با اصولGLP
1196مجتبی سادهصنایع غذاییآشنایی با انجام و به کارگیری روش های اجرایی sops و دستورالعمل ها در آزمايشگاه های مواد غذايی ، خوردنی، آشامیدنی
1197مجتبی سادهصنایع غذاییآشنایی با قوانین کد کس و استانداردهای بین المللی در صنایع مختلف
1198مجتبی سادهصنایع غذاییآشنایی با مبانی CIP در صنعت غذا ( شوینده ها و ضد عفونی کننده ها )
1199مجتبی سادهصنایع غذاییآشنایی با مراحل Aseptic در صنایع غذایی ،آشامیدنی
1200مجتبی سادهصنایع غذاییاصول نگهداری مواد غذایی در سردخانه
1201مجتبی سادهصنایع غذاییاصول و مبانی GMP در صنایع غذایی
1202مجتبی سادهصنایع غذاییالزامات HACCP تخصصی صنعت شیرینی و شکلات
1203مجتبی سادهصنایع غذاییالزامات HACCP تخصصی صنعت غلات
1204مجتبی سادهصنایع غذاییالزامات HACCP تخصصی صنعت کمپوت و کنسرو
1205مجتبی سادهصنایع غذاییالزامات HACCP تخصصی صنعت گوشت
1206مجتبی سادهصنایع غذاییالزامات HACCP تخصصی صنعت لبنیات
1207مجتبی سادهصنایع غذاییانكپسولاسيون و كاربرد آن در صنايع غذايی
1208مجتبی سادهصنایع غذاییبهداشت و ضد عفونی خطوط تولیدی در صنایع غذایی
1209مجتبی سادهصنایع غذاییپروبیوتیک ها در صنایع غذایی
1210مجتبی سادهصنایع غذاییزبان تخصصی صنایع غذایی
1211مجتبی سادهصنایع غذاییشناسایی باکتری های پاتوژن در مواد غذایی به روش PCR
1212مجتبی سادهصنایع غذاییکاربرد دزانفکتانت ها در صنایع غذایی ( آشنایی با مبانی CIP )
1213مجتبی سادهصنایع غذاییکارگاه بررسی و رفع مشکلات فنی خطوط تولید لبنی
1214مجتبی سادهصنایع غذاییکنترل کیفی در آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، خوردنی، آشامیدنی
1215مجتبی سادهصنایع غذاییکنترل کیفی و به کار گیری مناسب محیط های کشت در آزمایشگاه های حوزه غذا
1216مجتبی سادهصنایع غذاییمدیریت ایمنی کار در آزمایشگاه های غذایی
1217مجتبی سادهصنایع غذاییمدیریت کیفیت جامع TQM در صنایع غذایی
1218مجتبی سادهصنایع غذاییمديريت ايمنی كار در آزمايشگاه های تخصصی مواد غذايی
1219مجتبی سادهصنایع غذاییمروری بر کلیات قارچ شناسی و انگل شناسی در حوزه غذا
1220مجتبی سادهصنایع غذاییممیزی سیستم های ایمنی موادغذایی
1221مجتبی سادهصنایع غذایینحوه تعیین و ارزیابی ارزش تغذیه ای در مواد غذایی
1222مجتبی سادهمیکروبیولوژی و بیولوژیارزيابی ميكروبی انواع مکمل های رژیمی و ورزشی
1223مجتبی سادهمیکروبیولوژی و بیولوژیتفسیر نتایج آزمایشگاهی در آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی
1224مجتبی سادهمیکروبیولوژی و بیولوژیمدیریت ریسک میکروبی در صنعت مواد غذایی
1225مجتبی سادهمیکروبیولوژی و بیولوژیمیکروبیولوژی آب
1226مجتبی سادهمیکروبیولوژی و بیولوژیمیکروبیولوژی شير ومواد لبنی
1227مجتبی سادهمیکروبیولوژی و بیولوژیمیکروبیولوژی فرآورده های قنادی،شیرینی
1228مجتبی سادهمیکروبیولوژی و بیولوژیميكروبيولوژی سبزيجات و ميوه جات
1229مجتبی سادهمیکروبیولوژی و بیولوژیميكروبيولوژی غلات و فرآورده های آرد
1230مجتبی سادهمیکروبیولوژی و بیولوژیميكروبيولوژی گوشت و فرآورده های پروتئينی
1231مجتبی سادهمیکروبیولوژی و بیولوژیميكروبيولوژی ماهی و فرآورده های دريايی
1232مجتبی سادهمیکروبیولوژی و بیولوژیميكروبيولوژی محصولات ترشی و فرآورده های ترشيجات
1233مجتبی سادهمیکروبیولوژی و بیولوژیميكروبيولوژی محصولات كنسروی مواد غذايی
1234رهبر ساکنیان دهکردیمصالح و فرآورده های ساختمانیتکنولوژی و طرح اختلاط بتن
1235رهبر ساکنیان دهکردیمصالح و فرآورده های ساختمانیسنگدانه بتن
1236محمد امیر سالاری کمانگرسیستم مدیریتمدیریت کیفیت محصول
1237محمد امیر سالاری کمانگرسیستم مدیریتکنترل کیفیت عمومی
1238محمد امیر سالاری کمانگرسیستم مدیریتمدیریت استراتژیک
1239سعید سبزی کاریمکانیکآشنایی با مراحل تولید و کنترل کیفیت شیر آلات بهداشتی
1240سعید سبزی کاریمکانیکبازرسی خطوط شیر آلات بهداشتی
1241سعید سبزی کاریمکانیکروش های تولید و آزمون شیر آلات بهداشتی
1242سعید سبزی کاریمکانیکمبانی ریخته گری شیر آلات بهداشتی
1243سعید سبزی کاریمکانیکعیوب رایج در تولید شیرآلات بهداشتی
1244احسان اله سبکتکینصنایع غذاییاستاندارد FSSC22000/Version 5.1 برای غذا
1245احسان اله سبکتکینصنایع غذاییاستاندارد FSSC22000/Version 5.1 برای فودکنتاکت
1246احسان اله سبکتکینصنایع غذاییاستاندارد IFS/ Version 7
1247احسان اله سبکتکینصنایع غذاییاصول و مبانی GMP در صنایع غذایی
1248احسان اله سبکتکینصنایع غذاییتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد HACCP
1249احسان اله سبکتکینصنایع غذاییدوره آموزشی Food fraud
1250احسان اله سبکتکینصنایع غذاییدوره آموزشی Food Allergen
1251احسان اله سبکتکینصنایع غذاییدوره آموزشی Food Defense
1252احسان اله سبکتکینصنایع غذاییآشنایی با مبانی و الزامات سیستم ایمنی و بهداشت مواد غذایی بر مبنای استاندارد ISO22000
1253حمیدرضا سربخشبرق و الکترونیکآشنایی با رویه تایید نوع موتور سیکلت برقی
1254حمیدرضا سربخشبرق و الکترونیکنقشه خوانی برق صنعتی و تحلیل تجهیزات کنترلی و ابزار دقیق
1255حمیدرضا سربخشبرق و الکترونیکایمنی برق
1256حمیدرضا سربخشبرق و الکترونیکشناخت قطعات و کار با تجهیزات الکترونیکی
1257حمیدرضا سربخشبرق و الکترونیکاصول طراحی برد و کار با نرم افزار Altium
1258حمیدرضا سربخشبرق و الکترونیکآموزش مقدماتی و پیشرفته میکروکنترلر ARM
1259حمیدرضا سربخشبرق و الکترونیکشماتیک و بلوک های مختلف بردهای الکترونیکی
1260رضا سرمدسیستم مدیریتAPQP طرح ریزی پیشرفت کیفیت محصول
1261رضا سرمدسیستم مدیریتCOQ هزینه های کیفیت
1262رضا سرمدسیستم مدیریتFMEA تجزیه و تحلیل نقص و آثار آن
1263رضا سرمدسیستم مدیریتتجزیه تحلیل داده ها و استفاده از ابزارهای آماری بر اساس استاندارد ایزو 10017
1264رضا سرمدسیستم مدیریتکنترل کیفیت عمومی
1265رضا سرمدسیستم مدیریتنظام آراستگی 5S
1266فریده سروریتدوین استانداردروش اجرایی تدوین استانداردهای ملی و نحوه مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی سازمان ایزو
1267فریده سروریتدوین استانداردساختار و شیوه نگارش استانداردهای ملی مطابق با استاندارد ملی شماره 5
1268ندا سروریمصالح و فرآورده های ساختمانیکاشت و تست کشش میلگرد
1269ندا سروریفرآورده های شیمیاییآشنایی با چسب‌های کاشت و آزمون‌ها
1270ندا سروریفرآورده های شیمیاییآشنایی با مواد و روش‌های اجرایی نوین در شیمی ساختمان
1271ندا سروریفرآورده های شیمیاییچسب ها و ملات ها با بنیان اپوکسی
1272ندا سروریمصالح و فرآورده های ساختمانیاصول و مبانی کفسازی
1273حسین سعادت زاده بسطامتجهیزات و فرآورده های نفتیروغن پایه به شماره استاندارد 3299
1274حسین سعادت زاده بسطامتجهیزات و فرآورده های نفتیروغن موتور بنزینی به شماره استاندارد 22261
1275حسین سعادت زاده بسطامتجهیزات و فرآورده های نفتیروغن موتور دیزلی به شماره استاندارد 22260
1276حسین سعادت زاده بسطامتجهیزات و فرآورده های نفتیروغن هیدرولیک به شماره استاندارد 6423
1277حسین سعادت زاده بسطامتجهیزات و فرآورده های نفتیقیر به شماره استاندارد 12505
1278حسین سعادت زاده بسطامتجهیزات و فرآورده های نفتیگریس پایه بنتون به شماره استاندارد 2943
1279حسین سعادت زاده بسطامتجهیزات و فرآورده های نفتیگریس پایه سدیم به شماره استاندارد 3 - 142
1280حسین سعادت زاده بسطامتجهیزات و فرآورده های نفتیگریس پایه کلسیم به شماره استاندارد 2 - 142
1281حسین سعادت زاده بسطامتجهیزات و فرآورده های نفتیگریس پایه لیتیم به شماره استاندارد 1 - 142
1282حسین سعادت زاده بسطامتجهیزات و فرآورده های نفتیدوره تئوری و عملی آشنایی با آزمون های هیدروکربن های سبک و سنگین
1283حسین سعادت زاده بسطامسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی ISO/IEC 17025
1284حسین سعادت زاده بسطامسیستم مدیریتعدم قطعیت اندازه گیری نتایج آزمون
1285حسین سعادت زاده بسطامفرآورده های شیمیاییآموزش جذب اتمی
1286حسین سعادت زاده بسطامفرآورده های شیمیاییکروماتوگرافی گازی ( GC-FID )
1287پیام سعادتیکالیبراسیون ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس هاریشه یابی خطاها و محاسبه عدم قطعیت در اندازه گیری E.U.M
1288پیام سعادتیفرآورده های پلیمریخواص فيزيكي و مكانيكي لاستيكها و پلاستيكها
1289رحمتعلی سعادتیسیستم مدیریتارزیابی انطباق
1290رحمتعلی سعادتیسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 14001
1291رحمتعلی سعادتیسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 22000
1292رحمتعلی سعادتیسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 45001
1293رحمتعلی سعادتیسیستم مدیریتتشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 9001
1294رحمتعلی سعادتیسیستم مدیریتسرممیزی استاندارد ISO22000
1295رحمتعلی سعادتیسیستم مدیریتسرممیزی استاندارد ISO45001
1296رحمتعلی سعادتیسیستم مدیریتتجزیه تحلیل داده ها و استفاده از ابزارهای آماری بر اساس استاندارد ایزو 10017
1297رحمتعلی سعادتیسیستم مدیریتممیزی داخلی ISO 14001
1298رحمتعلی سعادتیسیستم مدیریتممیزی داخلی ISO 9001
1299رحمتعلی سعادتیسیستم مدیریتممیزی داخلی ISO45001
1300علیرضا سلامیسیستم مدیریت6 سیگما
1301علیرضا سلامیسیستم مدیریتDOE طراحی و تحلیل آزمایش ها
1302علیرضا سلامیسیستم مدیریتFTA تحلیل درخت خطا
1303علیرضا سلامیسیستم مدیریتIMS تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم یکپارچه مدیریت
1304علیرضا سلامیسیستم مدیریتPM نگهداری پیشگیرانه
1305علیرضا سلامیسیستم مدیریتRCA تحلیل علل ریشه ای
1306علیرضا سلامیسیستم مدیریتRCM نگهداری بر مبنای قابلیت اطمینان
1307علیرضا سلامیسیستم مدی